ตรวจสอบข้อมูลนักวิจัยในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สพฐ. ดำเนินการรวบรวมข้อมูลนักวิจัยในสังกัด สพฐ. เรียบร้อยแล้ว จึงขอให้นักวิจัยซึ่งเป็น ครู และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด สพฐ. ที่ดำเนินงานโครงการวิจัยระหว่างปี 2558 – 2562 ดำเนินการตรวจสอบข้อมูลความถูกต้อง และความครบถ้วนของข้อมูล พร้อมทั้งจัดส่งไฟล์ผลงานวิจัยให้กับ สพฐ. ทางระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 (ขยายเวลาถึงวันที่ 15 มีนาคม 2564) เพื่อเผยแพร่ให้บุคลากรในสังกัดได้เรียนรู้ และนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน   

โดยสามารถตรวจสอบลำดับงานวิจัยได้โดยเริ่มจาก 1 คลิกสารบัญงานวิจัย เพื่อดูลำดับที่  จากนั้น 2 คลิกรายชื่องานวิจัยเพื่อตรวจสอบ โดยเลื่อนไปที่หมายเลขหน้า ตามลำดับที่  ตรวจสอบรายละเอียดของงานวิจัย และบันทึกสิ่งที่ต้องแจ้งแก้ไข  พร้อมเตรียมไฟล์เอกสารงานวิจัยเพื่อส่งเผยแพร่  เมื่อพร้อม คลิก 3 แบบฟอร์มแก้ไขข้อมูลงานวิจัยผ่าน google form ดำเนินการแจ้งแก้ไขและแนบไฟล์

    1   สารบัญงานวิจัย 

    2   รายชื่องานวิจัยเพื่อตรวจสอบ 

    3   แบบฟอร์มแก้ไขข้อมูลงานวิจัยผ่าน google  form

*** หมายเหตุ 

          ในการยืนยันข้อมูลและส่งไฟล์งานวิจัย หากท่านใดไม่สามารถส่งไฟล์ทาง google form ได้ ให้ท่านส่งมาที่อีเมลกลุ่มวิจัยและส่งเสริมการวิจัยทางการศึกษา  researchgroup.obec@gmail.com โดยระบุ 1) เลขที่งานวิจัย 2) ยืนยันข้อมูลถูกต้องหรือแจ้งแก้ไข 3) แนบไฟล์งานวิจัยส่งทางอีเมล์ แต่หากไฟล์งานวิจัยใหญ่ให้ Zip หรือ upload ขึ้น drive แล้วส่งเป็นลิงค์มาแทน

***  กรณีนักวิจัยเสนองานวิจัยมากกว่า 1 เรื่อง การแจ้งแก้ไขข้อมูล/การส่งไฟล์ ให้ดำเนินการครั้งละ 1 เรื่อง 

Add a Comment

Your email address will not be published.