ชื่องานวิจัย : การศึกษารูปแบบการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2

 ชื่อผู้วิจัย : นางวิจิตรา โคตรปัญชา ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน

นางสาวภทรภรณ์ พลขันธ์ ผอ. รร.ห้วยมะทอโคกล่ามผดุงเวทย์

นางแสงไทย ดวงปากดี ผอ. รร.คำถาวรเจริญวิทย์

นางกาญจนา วรพันธ์ ผอ. รร.สว่างกิจวิทยา

นายสุทัด ช่างนอก ผอ. รร.สร้างมิ่งประสิทธิ์ผล

สังกัด : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2   

 

 ชื่องานวิจัย : การพัฒนาครูในการสร้างนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน โดยใช้กระบวนการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning community : PLC)

ชื่อผู้วิจัย : นางสาวกมลวรรณ ทิพยเนตร ผอ.รร.สระแก้วราษฎร์บำรุง

สังกัด : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1

                                                                                                                                                 

ชื่องานวิจัย : ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาพฤติกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในโรงเรียนบ้านหนองกุงวิทยาคาร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น  เขต 1

ชื่อผู้วิจัย : นางพรรณิภา เห็มสมัคร ครู รร.บ้านหนองกุงวิทยาคาร

สังกัด : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1

 

ชื่องานวิจัย : การพัฒนาแบบฝึกทักษะร่วมกับเทคนิคการอ่านแบบ SQ4R เพื่อส่งเสริมทักษะการอ่านจับใจความของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนไตรคามประชาสรรค์

ชื่อผู้วิจัย : นางไกรษร ประดับเพชร ครู รร.ไตรคามประชาสรรค์

สังกัด : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2

 

ชื่องานวิจัย : การแก้ไขปัญหานักเรียนออกกลางคัน และนักเรียนเสี่ยงออกกลางคันในสถานศึกษา ของเครือข่ายการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1

ชื่อผู้วิจัย : นางพัฒนรัตน์ มณฑลอนันต์ธร รอง ผอ.สพป.

นางสาลินี บูรณโกศล ผอ.รร.บ้านคลองน้ำใส

สังกัด : สำนักงานเขตพื้นทีี่การศึกษาจันทบุรี เขต 1
 

 

 ชื่องานวิจัย : รูปแบบการนิเทศการจัดการเรียนรู้ของครูที่ส่งเสริมคุณธรรม โดยใช้แนวคิดศาสตร์พระราชา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4

ชื่อผู้วิจัย : นางฉวีวรรณ ไชยพิเศษ ศึกษานิเทศก์

สังกัด : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4

 

 ชื่องานวิจัย : การพัฒนากระบวนการการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน เพื่อส่งเสริมการคิดอย่างมีวิจารณญาณและการคิดแก้ปัญหาของนักเรียนโรงเรียนบ้านโป่ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1

ชื่อผู้วิจัย : นายภูวสิษฏ์ บุญศรี ครู รร.บ้านโป่ง

สังกัด : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1

 

  ชื่องานวิจัย : การพัฒนารูปแบบการการนิเทศการจัดการศึกษาเรียนรวมในโรงเรียนเรียนรวม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1

ชื่อผู้วิจัย : นางพิมพา ตามี่ ศึกษานิเทศก์

สังกัด : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1

 

  ชื่องานวิจัย : รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบสร้างสรรค์และศิลปะเป็นฐาน ของโรงเรียนบ้านด้ายเทพกาญจนาอุปถัมภ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3

ชื่อผู้วิจัย : นางเครือวัลย์ สุมงคลเจริญ ศึกษานิเทศก์

สังกัด : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3

 

  ชื่องานวิจัย : ยุทธศาสตร์การส่งเสริมศักยภาพการวิจัยและพัฒนา สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3

ชื่อผู้วิจัย : นายธนเสฏฐ สุภากาศ ผอ.รร.บ้านด้ายเทพกาญจนาอุปถัมภ์

สังกัด :  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3

 

 ชื่องานวิจัย : การพัฒนารูปแบบการสอนอ่านสำหรับบุคคลที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ โรงเรียนต้นแบบเรียนรวม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4

ชื่อผู้วิจัย : นางสาวยุพิน บุญประเสริฐ ศึกษานิเทศก์

สังกัด :  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4

 

 ชื่องานวิจัย : การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยการสอนแบบโครงงานคณิตศาสตร์เป็นฐาน บูรณาการสะเต็มศึกษา เรื่อง การแปลงทางเรขาคณิต ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 กลุ่มบ่อทอง 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 

ชื่อผู้วิจัย : นายวิชิต เหลาทอง ครู รร.บ้านบึงตะกู

นางสาวกรรณิการ์ เด่นดวง ครูผู้ช่วย รร.บ้านบึงตะกู

นางเพ็ญศรี จิตจันทร์ ครู รร.บ้านโปร่งเกตุ

นายเกรียงไกร อ่อนมิ่ง ครู รร.บ้านบ่อกวางทอง

นายอภินันท์ ชมเชย ครู รร.บ้านหนองเกตุ

สังกัด :  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2

 

 ชื่องานวิจัย : การพัฒนาชุดฝึกอบรมครูเพื่อพัฒนาทักษะการคิดของนักเรียนอนุบาลปีที่ 3 ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1

ชื่อผู้วิจัย : นายประยงค์ มาแสง ศึกษานิเทศก์

สังกัด :  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1

 

ชื่องานวิจัย : การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้การสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 โรงเรียนบ้านสร้างหิน  อำเภอเมือง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1

ชื่อผู้วิจัย : นางสาวอมรรัตน์ แก่นสาร ครู รร.บ้านสร้างหิน

สังกัด :  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1

 

ชื่องานวิจัย : การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ใช้ในการสอนแบบบ่งชี้ความเข้าใจธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ สำหรับครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6

ชื่อผู้วิจัย : นางมาลินี คำศรีแก้ว ไชยบัง ศึกษานิเทศก์

นายสุพจน์ สอนวงแก้ว ศึกษานิเทศก์

นางรุ่งนภา สังสอาด ครู

สังกัด : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6

 

 ชื่องานวิจัย : การพัฒนาชุดการเรียนรู้แบบ 5 ขั้นตอน (QSCCS) ที่ส่งเสริมความสามารถด้านภาษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวัดบ้านทุ่งสว่าง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7

ชื่อผู้วิจัย : นางพุฒิญารัศมิ์ วรรณสุข ครู รร.วัดบ้านทุ่งสว่าง

สังกัด : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7

 

 ชื่องานวิจัย : การพัฒนาแบบวัดพฤติกรรมการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในสถานศึกษา

ชื่อผู้วิจัย : นายขจรศักดิ์ เขียวน้อย ผอ.รร.บ้านวังเต่า

นายพิชิตชัย สุขเอก ครู รร.ศรีบรรพตพิทยาคม

นางปฤทัย อำมฤทธิ์ ผอ.รร.วัดควนยูง

นางสาวพวงรัชต์ เพชรา ครู รร.บ้านวังเต่า

สังกัด : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2

 

ชื่องานวิจัย : การนิเทศโดยใช้กระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ในชั้นเรียนของครูผู้ช่วยในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2

ชื่อผู้วิจัย : นางบำเพ็ญ หนูกลับ ศึกษานิเทศก์

สังกัด : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2

 

 ชื่องานวิจัย : การพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานในการบูรณาการคณิตศาสตร์กับสุขศึกษา “ฉลาดซื้อ” ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวัดแจ้งศิริสัมพันธ์ (สโมสรสากลอุทิศ) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1

ชื่อผู้วิจัย : นางโสภิดา จิตต์ใจฉ่ำ ครู รร.วัดแจ้งศิริสัมพันธ์

สังกัด : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1

 

ชื่องานวิจัย : การนิเทศแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาการสอนอ่านเชิงวิพากย์ สำหรับครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2

ชื่อผู้วิจัย : นางฮาซานะห์ บินมะอุง ศึกษานิเทศก์

นางฟาฏิมาฮ บากา ครู รร.บ้านบาลูกายาอิง

นางปาดีละห์ อารง ครู รร.บ้านสากอ

นางมาวียะ มะเกะ ครู รร.บ้านปูโป๊ะ

นางสาวมารียา เจ๊ะบือราเฮง ครู รร.บ้านบูเกะตา

นางซารีพะห์ เจ๊ะเมาะ ครู รร.บ้านมูโน๊ะ

นายลาภวัต บุญธรรม ศึกษานิเทศก์

สังกัด : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2

 

ชื่องานวิจัย :  การพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน ชุดสอนหนูเป็นเด็กดีด้วยกระบวนการ QPAR เพื่อพัฒนาคุณธรรมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านเหล่าหญ้า อำเภอเขาค้อ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2

ชื่อผู้วิจัย : นางวิไลพร ยิ้มเยาะ ครู รร.บ้านเหล่าหญ้า

สังกัด : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์  เขต 2

 

ชื่องานวิจัย : การนิเทศโดยกระบวนการวิจัย (Research Base Supervision) เพื่อพัฒนาการออกแบบและสร้างชุดการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ของครูผู้สอนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3

ชื่อผู้วิจัย : นางปิยะวรรณ์ เชิญทอง ศึกษานิเทศก์

สังกัด : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์  เขต 3

 

ชื่องานวิจัย : การบริหารจัดการเครือข่ายโรงเรียนสุขภาวะ โดยใช้กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning community : PLC) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2

ชื่อผู้วิจัย : นายกัมปนาท ศรีเชื้อ ผอ.สพป.แพร่ เขต 2

นายสานิตย์ โลหะ ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล ฯ

น.ส.นิตยา วรรณรัตน์ ศึกษานิเทศก์

นางเบ็ญจมาศ มณเฑียร ศึกษานิเทศก์

นายมานะ กาศโอสถ ศึกษานิเทศก์

น.ส.มณฑารพ กาศเกษม ศึกษานิเทศก์

น.ส.กัลยา สุรีย์ ศึกษานิเทศก์

นายเจนพนธ์ จันทร์เชื้อ ศึกษานเทศก์

นายบูรชาติ ศิริเป็ง ศึกษานิเทศก์

นายชวเลิศ สิทธิพัฒนา ศึกษานิเทศก์

นางนววรรณ วุฒิ ศึกษานิเทศก์

สังกัด : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา แพร่ เขต 2

 

ชื่องานวิจัย : การพัฒนาแบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่านและการเขียนภาษาไทย เพื่อวินิจฉัยความบกพร่องทางการเรียนรู้ สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2

ชื่อผู้วิจัย : นายบูรชาติ ศิริเป็ง ศึกษานิเทศก์

สังกัด : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา แพร่ เขต 2

 

 ชื่องานวิจัย : การพัฒนาการสร้างรอยเชื่อมต่อการศึกษาปฐมวัยกับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้กระบวนการนิเทศผ่านชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ

ชื่อผู้วิจัย :  นางปฤษณา ดำรงค์ชีพ ศึกษานิเทศก์

นางทองพรรณ ปัญญาอุดมกุล ผอ.รร.บ้านยางขาม

สังกัด : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2

 

ชื่องานวิจัย : การนิเทศด้วยกระบวนการวิจัยเพื่อส่งเสริมความสามารถในการพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ของครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (อังกฤษ) ระดับมัธยมศึกษา ตอนต้น สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2

ชื่อผู้วิจัย :  นางสกาวรัตน์ ไกรมาก ศึกษานิเทศก์

สังกัด : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2

 

 ชื่องานวิจัยการพัฒนาคลังข้อสอบและระบบการสอบออนไลน์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3

ชื่อผู้วิจัย :  นายไชยยา อะการะวัง ศึกษานิเทศก์

นายจเด็จ ทัศวงษา ศึกษานิเทศก์

นางทิพยวิมล ดวงเวียงคำ ศึกษานิเทศก์

สังกัด :  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3

 

 ชื่องานวิจัย : การวิจัยและพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย สำหรับเด็กปฐมวัย อายุ 3 ปี โรงเรียนในสังกัด สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2

ชื่อผู้วิจัย : นายสุนทร หลักคำ ศึกษานิเทศก์

นายสมชาตรี ทีบุญมา ศึกษานิเทศก์

สังกัด : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2

 

  ชื่องานวิจัย : การพัฒนาทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์โดยใช้เทคนิคการอ่านแบบ SQ4R สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3

ชื่อผู้วิจัย : นายกรุงศรี ศิริปะกะ ศึกษานิเทศก์                                               

นางสาวนพวรรณ ชุมพล ศึกษานิเทศก์                                                                                              

สังกัด : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3

 

ชื่องานวิจัย : รูปแบบการพัฒนาสถานศึกษาสู่ความเป็นโรงเรียนสีขาวตามแนวทางศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1

ชื่อผู้วิจัย : นางนัจรีภรณ์ ทุมสงคราม ศึกษานิเทศก์

นายรอง ปัญสังกา ผอ.สพป.เลย 1

นางกิ่งนภา สกุลตั้ง ศึกษานิเทศก์

นายประวิทย์ น้อยบัวทอง ผอ.รร.เมืองเลย

นายวีระเดช มณีนพ รอง ผอ.รร.เมืองเลย

นางสาวหทัยชนก กัลป์ชัย ครู รร.เมืองเลย

นางสาวเจนจิรา แสนดี ครู รร.เมืองเลย

นางสาวดุษฤดี อุปฮาต ครู รร.เมืองเลย

นางสาวธณัฐชา ปัญสังกา ครู รร.เมืองเลย

นางพิมพา ผิวพันธมิตร ครู รร.เมืองเลย

สังกัด : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1

 

 ชื่องานวิจัย : รูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพแบบ 360 องศา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2

ชื่อผู้วิจัย : นายวินัย ป้อมดำ ผอ.รร.บ้านหนองโกวิทยา

สังกัด : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2

 

 ชื่องานวิจัย : การขับเคลื่อนศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2

ชื่อผู้วิจัย : นางอรวรรณ ป้อมดำ ศึกษานิเทศก์

สังกัด : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2

 

ชื่องานวิจัย : การพัฒนารูปแบบการนิเทศแบบร่วมมือ เพื่อพัฒนาการสอนแบบโครงการ ระดับปฐมวัย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3

ชื่อผู้วิจัย : นางกนิษฐา สวยสด ศึกษานิเทศก์

สังกัด : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3

 

  ชื่องานวิจัย : การพัฒนามาตรฐานห้องเรียนคุณภาพ ระดับประถมศึกษา ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1

ชื่อผู้วิจัย : นางนงคราญ ปัญญาสีห์ ศึกษานิเทศก์

นายเจตนา เมืองมูล ศึกษานิเทศก์

สังกัด :  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1

 

  ชื่องานวิจัย : การพัฒนารูปแบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โรงเรียนวัดห้วยม้าโก้ง ด้วยแนวคิดแบบไคเซ็น

ชื่อผู้วิจัย : นางสาวปียานันต์ บุญธิมา ผอ.รร.วัดห้วยม้าโก้ง

สังกัด :  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1

 

ชื่องานวิจัย : การพัฒนาโปรแกรมส่งเสริมครูผู้สอนเพื่อใช้กิจกรรมเสริมสร้างทักษะชีวิตตามแนวโยนิโสมนสิการสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา

ชื่อผู้วิจัย :  นายบรรพต แสนสุวรรณ ศึกษานิเทศก์

สังกัด : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 

 

ชื่องานวิจัย :  การพัฒนารูปแบบการปลูกฝังคุณธรรมโดยใช้กระบวนการสร้างเสริมสุขภาพในเด็กปฐมวัยของโรงเรียนบ้านโกตา

ชื่อผู้วิจัย : นางสาวปุณณาณี เจ๊ะหนุ่ม ผอ.รร.บ้านโกตา

นางยลรดี ทองธรรมชาติ ครู โรงเรียนบ้านโกตา

นางสาวรอฮาหนี แดงเหม ครู โรงเรียนบ้านโกตา

นางยูฮาหรา ศรีจันทร์ ครู โรงเรียนบ้านโกตา

นางสาวพรรณี หยังสู ครู โรงเรียนบ้านโกตา

นางสาววนิดา ยาบา ครู โรงเรียนบ้านโกตา

นางวิลัยรัตน์ เหล่าโสด ครู โรงเรียนบ้านโกตา

นายนิรัตน์ อนุรักษ์วิริยะกุล ครู โรงเรียนบ้านโกตา

นายณัฐฐิพันธุ์ พรหมประสิทธ ครู โรงเรียนบ้านโกตา

สังกัด : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล

 

ชื่องานวิจัย : การพัฒนารูปแบบการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนบ้านฉู่ฉี่ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม

ชื่อผู้วิจัย :  นางสิริรัชต์ แก้วงาม ผอ.รร.บ้านฉู่ฉี่

สังกัด : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม

 

ชื่องานวิจัย : การสร้างและพัฒนารูปแบบการบริหารสถานศึกษาสำหรับเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนบ้านสันดาบ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร

ชื่อผู้วิจัย :  นางศศิธร บุตรเมือง ผอ.รร.บ้านสันดาบ

สังกัด : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร

 

 ชื่องานวิจัย : รูปแบบการพัฒนาครูด้วยการสร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการจัดกิจกรรมเสริมทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับครูผู้สอนระดับประถมศึกษา

ชื่อผู้วิจัย :  นางนิธิวดี ป่าหวาย ศึกษานิเทศก์

สังกัด : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1

 

 ชื่องานวิจัย : การพัฒนารูปแบบการบริหารผลการปฏิบัติงานด้วยกระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1

ชื่อผู้วิจัย :  นางสาวศรัญญารัตน์ คงอิ่ม ศึกษานิเทศก์

นายพยอม วงษ์พูล ผอ.สพป.สุโขทัย เขต 1

นายปิลัทธ์ อุดมวงษ์ รอง ผอ.สพป.สุโขทัย เขต 1

นางสาวมะลิ ตุ้มบุตร ศึกษานิเทศก์

นายไกรสร พรมลา ศึกษานิเทศก์

สังกัด :  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1

 

 ชื่องานวิจัย : การพัฒนาสมรรถนะของครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning

ชื่อผู้วิจัย : นายพงษ์กฤตย์ นามปพนอังกูร รอง ผอ.สพป.

นางสาววราภรณ์ แป้นแจ้ง ศึกษานิเทศก์

นางสาวศิริลักษณ์ ชาวลุ่มบัว ครู รร.วัดสระประทุม

นางเกสรา อารยะจารุ ศึกษานิเทศก์

นายภัทรวัตฐ์ ซื่อตรง ศึกษานิเทศก์

นางสาวจิราภรณ์ โกพัฒน์ตา ศึกษานิเทศก์

นายปรีชา ศิริสมบูรณ์เวช ผอ.รร.วัดสุขเกษม

นางสาวกรรวี โพธิ์ทอง ผอ.รร.บ้านบางกุ้ง

นางสาวอมรรัตน์ แสงทองดี ผอ.รร.วัดวังพระนอน

นางอำนวยพร สอิ้งทอง ผอ.รร.วัดชีปะขาว

นางสุทธิรัก มหาเมฆ ผอ.รร.วัดดอนขาด

นางสาวเจติยา ดากระบุตร ผอ.รร.วัดบางจิก

นายจักรพงศ์ พลายจั่น ครู รร.วัดอู่ยา

สังกัด : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต1

 

ชื่องานวิจัย : กระบวนการพัฒนาครูด้านการจัดการเรียนรู้แบบหน่วยบูรณาการ Active Learning สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1

ชื่อผู้วิจัย :นายจำลอง บุญเรืองโรจน์ รอง ผอ.สพป.

นายอนุชา คะชาชัย ศึกษานิเทศก์

นายเจนกิจ เจนไธสง ผอ.รร.วัดปลายนา

นางเฉลียว เอี่ยมสกุล ผอ.รร.วัดยาง

นางสาวฤทัยวรรณ หาญกล้า ผอ.รร.วัดดอนโพธิ์ทอง

นางสาวอารีย์ บัญญัติ ผอ.รร.วัดสามัคคีธรรม

นายนิรุตต์ เข็มเงิน ผอ.รร.อนุบาลศรีประจันต์

นางสาวเมทินี ตาตะสมติ ศึกษานิเทศก์

นางสาวสุคนธ์ทิพ สำเนียงดี ศึกษานิเทศก์

นายชัยศักดิ์ ตั้งนิติพิฐจักร ศึกษานิเทศก์

สังกัด : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1

 

ชื่องานวิจัย : การพัฒนารูปแบบการนิเทศครูผู้สอนปฐมวัยเพื่อจัดประสบการณ์ ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560

ชื่อผู้วิจัย :  นางสาวชบา พันธุ์ศักดิ์ ศึกษานิเทศก์

นางสาวภัทรัฒณ์ ศรีทองสุข ศึกษานิเทศก์

นางดวงทิพย์ เพ็ชรนิล ศึกษานิเทศก์

นางณัชนันทน์ บุตรดาวงษ์ ศึกษานิเทศก์

นางสาวสกุลรัตน์ โกพัฒน์ตา ผอ.รร.วัดคันทด

นายวานิล จินดาเลิศ ครู รร.อนุบาลสุพรรณบุรี

นายธวัช พูลทรัพย์ ครู รร.วัดพระธาตุ

นางจุฬาลักษณ์ ปู้ทอง ครู รร.วัดสระประทุม

นางสาวโยษิตา คำหรั่ง ครู รร.วัดสังฆจายเถร

นางวิลา มณีอินทร์ ครู รร.วัดคูบัว

นางสาวสุธัญวิภา กลมกล่อม ครู รร.วัดห้วยสุวรรณวนาราม

นางเบญจวรรณ อาภรณ์รัตน์ ครู รร.วัดดาว

นายอุทัยราชันย์ มาตเลิง ครู รร.วัดป่าพระเจ้า

สังกัด :  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1

 

ชื่องานวิจัย : การพัฒนาโปรแกรมพัฒนาสมรรถนะครูด้านการสร้างบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2

ชื่อผู้วิจัย : นายเจียมพล บุญประคม ศึกษานิเทศก์                                              

สังกัด :   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2

 

 ชื่องานวิจัย : การพัฒนารูปแบบการจัดประสบการณ์แบบสะเต็มศึกษา เพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ สำหรับเด็กปฐมวัยในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2

ชื่อผู้วิจัย : นางปาริชาติ ปิติพัฒน์ ศึกษานิเทศก์

สังกัด : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2

 

ชื่องานวิจัย : การศึกษาและพัฒนารูปแบบความร่วมมือของบุคลากรในสถานศึกษาและผู้ปกครองนักเรียนที่ส่งผลต่อความปลอดภัย การล่วงละเมิดทางเพศ การใช้ความรุนแรง และการใช้สารเสพติด ในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ชื่อผู้วิจัย : นายบุญเลี้ยง จอดนอก ครู รร.บ้านหัวบึง

นายประคอง พลสิทธิ์ ครู รร.บ้านหนองบัว

สังกัด :  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1

 

ชื่องานวิจัย : การพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน วิชาประวัติศาสตร์ โดยใช้หลักฐานทางประวัติศาสตร์ เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านแสงน้อย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1

ชื่อผู้วิจัย :  นางสาวจินตนา ครองยุทธ ครู รร.บ้านแสงน้อย

นายศิริพจน์ พรมหล่อ ผอ.รร.บ้านแสงน้อย

สังกัด :  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1

 

ชื่องานวิจัย : การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะของกระบวนกรกุหลาบหลวง ด้านการพัฒนานวัตกรรมการศึกษาที่เน้นบูรณาการสาระการเรียนรู้สู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี

ชื่อผู้วิจัย : นางชนธิชา เศตะพราหมณ์ ครู รร.สวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี

สังกัด :  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1

 

ชื่องานวิจัย : การพัฒนาชุดการเรียนตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต์ร่วมกับการใช้เทคโนโลยีการเรียนรู้แบบเคลื่อนที่ (Mobile Learning) เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา คณิตศาสตร์ เรื่อง เลขยกกำลัง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี

ชื่อผู้วิจัย :  นางสาวเจริญขวัญ โรจนพงศ์สถาพร ครูผู้ช่วย รร.สวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี

สังกัด :  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1

 

ชื่องานวิจัย : ผลการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค STAD ร่วมกับกระบวนการแก้ปัญหาตามแนวคิดของโพลยา เรื่อง อัตราส่วนตรีโกณมิติ ที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี

ชื่อผู้วิจัย : นางสาววรัญญา นิลรัตน์ ครูผู้ช่วย รร.สวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี

สังกัด : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 

 

ชื่องานวิจัย : การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคเกมมิฟิเคชั่น เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ระบบสมการเชิงเส้น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี

ชื่อผู้วิจัย :  นายสิทธิชัย สระตอมูฮัมหมัด ครูผู้ช่วย รร.สวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี

สังกัด : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 

 

ชื่องานวิจัย : การพัฒนาชุดฝึกทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทยเพื่อแก้ไขปัญหาการอ่านและการเขียนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ชื่อผู้วิจัย :  นางสาวพูนพิสมัย มีลาภ ครู รร.พระแท่นดงรักวิทยาคาร

นางสาวศิริกาญจน์ การตรง ครู รร.พระแท่นดังรังวิทยาคาร

นางประภา ทั่วจบ ครู รร.พระแท่นดังรังวิทยาคาร

นางกิตธีรา กอสุนทร ครู รร.พระแท่นดังรังวิทยาคาร

นางสาวมาลัยพร สระทองจันทร์ ครู รร.พระแท่นดังรังวิทยาคาร

สังกัด :  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8

ชื่องานวิจัย : การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning  ที่ร่วมกับแอปพลิเคชัน วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ตรรกศาสตร์เบื้องต้น ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบางแพปฐมวิทยา

ชื่อผู้วิจัย : นางสาววัฒนศิริ ชมหมู่ ครู รร.บางแพปฐมพิทยา

สังกัด : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8

 

ชื่องานวิจัย : การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมความสามารถในการทำโครงงานคณิตศาสตร์และทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสงวนหญิง จังหวัดสุพรรณบุรี

ชื่อผู้วิจัย : นางสาวบุญสม ศรีศักดา ครู รร.สงวนหญิง

สังกัด : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9

 

 ชื่องานวิจัย : การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้กลยุทธ์ 5Cs ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช

ชื่อผู้วิจัย :  ว่าที่ร้อยตรี สมพร แก้วคง ผอ.รร.เมืองนครศรีธรรมราช

นางมณฑา สุขเกื้อ ครู

นางภารดี สุขอนันต์ รองผู้อำนวยการ

นายศรชัย ช่วยอักษร ครู

นางสาวพรนัชชา เชื่อมใจ ครู

นางสาวพวงเพชร ขาวปลอด ครู

นางสาวพวงศรี สุวรรณรัตน์ ครู

สังกัด : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12

 

ชื่องานวิจัย : รูปแบบการจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนกลุ่มเสี่ยงด้วยกิจกรรมครูคู่สัญญาของโรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา

ชื่อผู้วิจัย : นายณัฐวุฒิ  รัตนอรุณ  ผอ.รร.คีรีราษฎร์พัฒนา

สังกัด : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12

 

 ชื่องานวิจัย : การพัฒนาประสิทธิภาพชุดสาธิตการทดสอบแรงดึงในวัสดุเส้นใยธรรมชาติที่ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ รายวิชาฟิสิกส์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

ชื่อผู้วิจัย : นายอุรชาติ หนูนุ่ม ครู รร.ตะโหมด

นางจินดาพร หนูดำ ครู

นายปิยพงศ์ หนูดำ ครู

นางฟาริดา ด้วงดล ครู

สังกัด : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12

 

ชื่องานวิจัย : การศึกษาผลการใช้ชุดสาธิตความสัมพันธ์ของการเคลื่อนที่แบบวงกลมกับการเคลื่อนที่แบบฮาร์โมนิกอย่างง่าย (Simple Harmonic Motion) ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ชื่อผู้วิจัย : นายปิยพงศ์ หนูดำ ครู รร.ตะโหมด

สังกัด : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12

 

ชื่องานวิจัย : การพัฒนาบทเรียน e-learning เรื่องระบบต่าง ๆ ของร่างกายมนุษย์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนคงคาประชารักษ์

ชื่อผู้วิจัย : นายกิตติศักดิ์ สกุลหนู ครู รร.คงคาประชารักษ์

นางสาวจันทนา หีดเสน ครู รร.คงคาประชารักษ์

สังกัด : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12

 

ชื่องานวิจัย : การยกระดับคุณภาพการศึกษาด้วยกระบวนการสร้างความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงานของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12

ชื่อผู้วิจัย : นางมันทนา รัตนะรัต นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นายสมบูรณ์ เรืองแก้ว ผอ.สพม. เขต 12

นางจิรา ชูช่วย ศึกษานิเทศก์

นายชาญณรงค์ รัตนบุรี ศึกษานิเทศก์

นายณัฐวุฒิ รัตนอรุณ ผอ.รร.คีรีราษฎร์พัฒนา

สังกัด : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12

 

ชื่องานวิจัย : การศึกษาผลการบริหารจัดการ การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบ Active online ของครู สำหรับนักเรียนการศึกษาทางเลือก โรงเรียนวิเชียรมาตุ 3

ชื่อผู้วิจัย : นายวรกร สุวรรณ์ ผอ.รร.วิเชียรมาตุ 3

สังกัด : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13

 

ชื่องานวิจัย : รูปแบบการนิเทศเพื่อพัฒนาศักยภาพการวิจัยในชั้นเรียนของครูผู้สอนเพื่อการเรียนรู้ของผู้เรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

ชื่อผู้วิจัย : นางธนชพร ตั้งธรรมกุล ศึกษานิเทศก์

สังกัด : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16

 

ชื่องานวิจัย : ยุทธศาสตร์การส่งเสริมศักยภาพครูผู้สอนธุรกิจ เพื่อหนุนเสริมความเป็นผู้ประกอบการของนักเรียนในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16

ชื่อผู้วิจัย : นางสาววรรณี รัตนเลิศ ศึกษานิเทศก์

สังกัด : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16

 

ชื่องานวิจัย : การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนด้วยโครงงานเป็นฐานร่วมกับแนวคิดจิตศึกษา ของครู โรงเรียนประณีตวิทยาคม 

ชื่อผู้วิจัย : นายคมสัน ณ รังสี ผอ.รร.ประณีตวิทยาคม

นายนพพล ภาณุสุวัฒน์ ครู รร.ประณีตวิทยาคม

สังกัด : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17

 

ชื่องานวิจัย : การพัฒนากระบวนการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติด้วยชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ โรงเรียนเครือหวายวิทยาคม

ชื่อผู้วิจัย : นางสาวกมลวรรณ อนันต์ ผอ.รร.เครือหวายวิทยาคม

นางสาวอำพา เอมโอน ครู รร.เครือหวายวิทยาคม

นางสาวสุมัณฑนา ทิมมณีฉาย ครู รร.เครือหวายวิทยาคม

นางสาวธนัฏฐา คุณสุข ครู รร.เครือหวายวิทยาคม

นางสาววรรษมน เฉียบแหลม ครู รร.เครือหวายวิทยาคม

สังกัด : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17

 

ชื่องานวิจัย : การพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ชาวเกาะสร้างสุขเพื่อศิษย์และครอบครัว โดยใช้กระบวนการจิตตปัญญาศึกษา กรณีศึกษา โรงเรียนเกาะกูดวิทยาคม จังหวัดตราด

ชื่อผู้วิจัย : นางสาวธิดา เมฆวะทัต รักษาการ ผอ.รร.เกาะกูดวิทยาคม

นางสาวเสาวลักษณ์ สังข์เอียด ครู รร.เกาะกูดวิทยาคม

นางสาวสุวิมล ถนอมจิต ครู รร.เกาะกูดวิทยาคม

สังกัด : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17

 

ชื่องานวิจัย : รูปแบบการจัดการเรียนการสอนเพื่อการมีงานทำของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพื้นที่ชายแดน จันทบุรี -ตราด กรณีศึกษา : โรงเรียนสอยดาววิทยา จังหวัดจันทบุรี

ชื่อผู้วิจัย : น.ส.พิจิกานต์ ศรีพิมาย ครู รร.สอยดาววิทยา

สังกัด :  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17

 

ชื่องานวิจัย : การพัฒนาบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 ในการทำวิจัยปฏิบัติการจากงานประจำ ด้วยกระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ

ชื่อผู้วิจัย : นายชัยสิทธิ เนรมิตร นักวิชาการคอมพิวเตอร์

นายก้องธรรม มิตรดำรงค์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์  และนางสุริศา  ริมคีรี

สังกัด : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17

 

ชื่องานวิจัย : การพัฒนารูปแบบการนิเทศ PPDER เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ (Active Learning) โดยใช้กระบวนการ PLC สำหรับ โรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20

ชื่อผู้วิจัย : ว่าที่ร้อยโทวิรัตน์ แก้วสุด ศึกษานิเทศก์

นางเมธาวดี เคหบาล ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

นายเกรียงไกร เพชรเสถียร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

นายวิทยา บุราณ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

นางวิมลพรรณ สิงห์คำ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ

สังกัด : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20

 

ชื่องานวิจัย : การพัฒนาทักษะการคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนชุมนุมหุ่นยนต์เพื่อการเรียนรู้ โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา (STEM Education) ภายใต้ หัวข้อ หุ่นยนต์ทางเลือกแห่งอนาคต

ชื่อผู้วิจัย : นายวงศ์นภา แก้วไกรษร ครู รร.โนนสะอาดชุมแสงวิทยา

นางนันทรัตน์ แก้วไกรษร ครู รร.โนนสะอาดชุมแสงวิทย

สังกัด : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20

 

ชื่องานวิจัย : กระบวนการสร้างเสริมการคิดอย่างมีวิจารณญาณของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ตามธรรมชาติวิชาวิทยาศาสตร์

ชื่อผู้วิจัย : นายดำรงศักดิ์ สุดเสน่ห์ ครู รร.มัธยมวาริชภูมิ

สังกัด : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23

 

ชื่องานวิจัย : การพัฒนาสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้บนเครือข่ายที่ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ เรื่อง การรู้สารสนเทศ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคาร จ.สกลนคร

ชื่อผู้วิจัย : นางสาวชัญญา ศรีม่วง ครูผู้ช่วย รร.กุดเรือคำพิทยาคาร

สังกัด : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23

 

ชื่องานวิจัย : การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเพื่อเสริมสร้างทักษะการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ เรื่อง การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสว่างแดนดิน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23

ชื่อผู้วิจัย :  นางสาววิชุดา มาลาสาย ครู รร.สว่างแดนดิน

สังกัด : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23

 

ชื่องานวิจัย : รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นำเชิงจิตสาธารณะของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล  

ชื่อผู้วิจัย : นายวิโรจน์ เฉลยสุข ครู รร.สกลราชวิทยานุกูล

นายยงค์ยุทธ เขื่อนขันธ์ ผอ.รร.สกลราชวิทยานุกูล

นางเกษร หนุยจันทึก รอง ผอ.รร.สกลราชวิทยานุกูล

นางสาวนิศากร แก้วกิ่ง ครู รร.สกลราชวิทยานุกูล

นางสาวรจนา เพ็งเก่ง ครู รร.สกลราชวิทยานุกูล

นางพรพิมล ทองอุ่น ครู รร.สกลราชวิทยานุกูล

นางสาวชลฤชา คะสาราช ครู รร.สกลราชวิทยานุกูล

นางสาวศุภกร พวงยอด ครู รร.สกลราชวิทยานุกูล

นางสาวสุกัญญา วราพุฒ ครู รร.สกลราชวิทยานุกูล

นางสาวสุภัสสร สิงห์โส ครู รร.สกลราชวิทยานุกูล

สังกัด : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23

 

ชื่องานวิจัย : การพัฒนาชุดฝึกทักษะการอ่านภาษาไทยสำหรับนักเรียนพิการเรียนรวม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบะฮีวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 

ชื่อผู้วิจัย : นางประภาพรรณ สุนันธรรม ครู รร.บะฮีวิทยาคม

นายวัฒนา สุริวรรณ์ ครู รร.บะฮีวิทยาคม

นางซารัญฎา ผลจันทร์ ครู รร.บะฮีวิทยาคม

สังกัด :  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23

 

ชื่องานวิจัย : การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนพังโคนวิทยาคม ด้วยกิจกรรม 3 ประสาน

ชื่อผู้วิจัย : นายประภัทร์ กุดหอม รอง ผอ.รร.พังโคนวิทยาคม

นางวารุณี หงษ์ภู ครู รร.พังโคนวิทยาคม

นางระยิ้ม อ่อนสุระทุม ครู รร.พังโคนวิทยาคม

สังกัด : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23

 

ชื่องานวิจัย : การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน โรงเรียนหนองแวงวิทยา สพม. เขต 23 โดยใช้โครงงานเป็นฐาน

ชื่อผู้วิจัย : นางมยุรัตน์ ธิสาเวทย์ ครู รร.หนองแวงวิทยา

นางวิราวัลย์ ชัยทวีกุล ผอ.รร.หนองแวงวิทยา

นางกนิษฐา ทรัพย์ประเสริฐ ครู รร.หนองแวงวิทยา

สังกัด :  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23

 

ชื่องานวิจัย : การเสริมสร้างทักษะชีวิตและจิตสำนึกรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยกิจกรรมการเรียนรู้ที่ประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนโคกสีวิทยาสรรค์

ชื่อผู้วิจัย : นางสาวสมใจ อุดมศรี ผอ.รร.โคกสีวิทยาสรรค์

สังกัด : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23

 

ชื่องานวิจัย : การพัฒนาทักษะการออกเสียงภาษาอังกฤษตามกรอบ CEFR โดยใช้ชุดฝึกทักษะโฟนิคออนไลน์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา

ชื่อผู้วิจัย : นายก็ก่อ พิสุทธิ์ ครูผู้ช่วย รร.เต่างอยพัฒนศึกษา

สังกัด : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23

 

ชื่องานวิจัย : ปัจจัยที่ส่งผลต่อความเป็นพลเมืองโลกอย่างยั่งยืนของนักเรียนโรงเรียนโพนทองวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27

ชื่อผู้วิจัย : นางสาววิไลภรณ์ เตชะ รอง ผอ.รร.โพนทองพัฒนาวิทยา

นางลัดดา สีนางกุ ครู รร.โพนทองพัฒนาวิทยา

นางสาวชลดา ตะกะศิลา ครู รร.โพนทองพัฒนาวิทยา

สังกัด : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27

 

ชื่องานวิจัย : ผลการจัดการเรียนรู้โครงงานการศึกษาค้นคว้าอิสระ ด้วยกระบวนการเรียนรู้ Active learing โดยใช้แบบฝึกทักษะ โครงงานวิทยาศาสตร์ เพื่อส่งเสริมทักษะการแก้ปัญหา 

ชื่อผู้วิจัย : นางสุรินธร วังคะฮาด ครู รร.โพนทองพัฒนาวิทยา

สังกัด : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27

 

ชื่องานวิจัย : การพัฒนาระบบพัฒนาครูด้วยกระบวนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน โดยใช้ Google Apps For Education กรณีศึกษาโรงเรียนเสนางนิคม

ชื่อผู้วิจัย : นางพัชราวลัย ศรีรักษา ครู รร.เสนางคนิคม

สังกัด : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29

 

ชื่องานวิจัย : การพัฒนาชุดฝึกกิจกรรม เรื่อง เวกเตอร์ในสามมิติ ผ่าน GeoGebra Applet สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5

ชื่อผู้วิจัย : นางสาววิไลวรรณ สีแดด ครู รร.กระสังพิทยาคม

สังกัด :  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32

 

ชื่องานวิจัย : การสร้างชุดกิจกรรมแนะแนวอาชีพ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม

ชื่อผู้วิจัย : นายธนา สำรวมจิตร ครู รร.โนนเจริญพิทยาคม

นายณัฐพงศ์ ลามี ครู รร.โนนเจริญพิทยาคม

นายสุรศักดิ์ สมิดรัมย์ ครู รร.โนนเจริญพิทยาคม

นางสาวนงลักษณ์ ปาจุติ ครูผู้ช่วย รร.โนนเจริญพิทยาคม

สังกัด : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32

 

ชื่องานวิจัย : การพัฒนาหลักสูตรรายวิชาวิทยาศาสตร์เพิ่มเติม เรื่อง วิทยาศาสตร์กับวิถีชีวิตในชุมชน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 รร.แคนดงพิทยาคม จ.บุรีรัมย์

ชื่อผู้วิจัย : นางสาวธัญรัศม์ แพงภูงา ครู รร.แคนดงพิทยาคม

สังกัด :   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32

 

ชื่องานวิจัย : การพัฒนาทักษะการคิดวิจารณญาณและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการเทคนิคการสอนแบบ KWDL เรื่อง ลำดับและอนุกรม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร

ชื่อผู้วิจัย : นายพลวิสันติ์ สิงหาอาจ ครู รร.บ้านกรวดวิทยาคาร

นายทิวา สมนึกในธรรม ครู รร.บ้านกรวดวิทยาคาร

สังกัด :  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32

 

ชื่องานวิจัย : การพัฒนาหลักสูตร “ลำไยพืชเศรษฐกิจท้องถิ่น” เพื่อส่งเสริมทักษะการประกอบอาชีพสวนลำไยของนักเรียนโรงเรียนฮอดพิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่

ชื่อผู้วิจัย : นางสาวศิริพรรณ ไชยา รอง ผอ.รร.ฮอดพิทยาคม

นางสาวศศิธร สายศร ครู รร.ฮอดพิทยาคม

สังกัด :  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34

 

ชื่องานวิจัย : การออกแบบชุดกิจกรรมเพิ่มทักษะการประกอบอาชีพโดยใช้การพัฒนาผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นตามแนวทางการเรียนรู้สะเต็มศึกษาสำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนห้องสอนศึกษาในพระอุปถัมภ์ ฯ

ชื่อผู้วิจัย : นางอัญชลี เลิศล้ำ ครู รร.ห้องสอนศึกษาในพระอุปถัมภ์ฯ

นายธนกฤต เลิศล้ำ ครู รร.ห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ

นายปิยพล คันทะ ครู รร.ห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ

นายสาธิต ชุมของ ครูผู้ช่วย รร.ห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ

สังกัด :  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34

 

ชื่องานวิจัย : การพัฒนารูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในโรงเรียนด้วยวิธีผสานการชี้แนะทางปัญญาเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้เชิงรุกของครูมัธยมศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38

ชื่อผู้วิจัย : นายสนั่น วงษ์ดี ผอ.รร.ผดุงปัญญา

สังกัด :   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38

 

ชื่องานวิจัย : การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (PBL) ร่วมกับแนวคิดสะเต็มศึกษา (STEM Education)  

ชื่อผู้วิจัย : นางมันทนา ปิดตาระโพธิ์ ครู รร.แหลมรังวิทยาคม

สังกัด : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 

 

ชื่องานวิจัย : การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning โดยใช้รูปแบบ SANO Model สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนหนองโสนพิทยาคม

ชื่อผู้วิจัย : นายชุมพล สุวิเชียร ผอ.รร.หนองโสนพิทยาคม

นางสาวทัศนีย์ สีพรม ครู รร.หนองโสนพิทยาคม

นางสาวฐิตารีย์ ศรีบุญเพ็ง ครู รร.หนองโสนพิทยาคม

นางณัฐตา หอกุล ครู รร.หนองโสนพิทยาคม

สังกัด :  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 

 

ชื่องานวิจัย : การจัดการเรียนการสอนโดยใช้โครงการเป็นฐานและบูรณาการสะเต็มศึกษา วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนอุทัยวิทยาคม

ชื่อผู้วิจัย : นายนิรันดร์ บุญศรี ครู รร.อุทัยวิทยาคม

นายไชยโพธิ์ ร่มโพธิ์ ครูโรงเรียนอุทัยวิทยาคม

นางสาวจันทิมา กุลศรี ครูโรงเรียนอุทัยวิทยาคม

นางสาวโชติรส ชุติพานิชเทศก์ ครูโรงเรียนอุทัยวิทยาคม

นางสาวกนกพรรณ ลอยสงเคราะห์ ครูโรงเรียนอุทัยวิทยาคม

นายชิตพล สะอาด ครูโรงเรียนอุทัยวิทยาคม

สังกัด :  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42