ชื่อผู้วิจัย : นายณรงค์วัฒน์  มิ่งมิตร  

 ชื่อเรื่อง   : การสังเคราะห์งานวิจัยที่เกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา ปีการศึกษา 2552 -2558

บทคัดย่อ        รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์     

ชื่อผู้วิจัย : นางกาญจนา  จิตรสำรวย  

ชื่อเรื่อง   : การนิเทศแบบคลินิกเพื่อพัฒนาสมรรถนะครูในการจัดการเรียนรู้สำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2

บทคัดย่อ       รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์                                                                                                                         

 ชื่อผู้วิจัย : นายเกตุชพรรณ์  คำพุฒ  

ชื่อเรื่อง   : การวิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้อาเซียนศึกษาสำหรับโรงเรียนชายแดนอาเซียน  

บทคัดย่อ       รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์                                                                                                                        

 ชื่อผู้วิจัย : นายจำรัส  สอนกล้า

ชื่อเรื่อง   : การฝึกอบรมครูในการผลิตหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ผ่านเว็บสำหรับครูผู้สอนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1

บทคัดย่อ      รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์                                                                                                                            

 ชื่อผู้วิจัย : นางบรรเจิด  จงอภิรัตนกุล

ชื่อเรื่อง   : การใช้หนังสือประกอบสื่อการเรียนรู้เทคโนโลยีเสมือนจริง (AR application) เพื่อช่วยเสริมทักษะด้านภาษาอังกฤษให้กับเด็ก

บทคัดย่อ       รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์                                                                                                                       

ชื่อผู้วิจัย : นางสาวปาริชาติ  เภสัชชา

ชื่อเรื่อง   : การพัฒนาคู่มือเพื่อส่งเสริมสมรรถนะครูผู้นำการเปลี่ยนแปลงด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

บทคัดย่อ       รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์                                                                                                                       

 ชื่อผู้วิจัย : นางสาวพัชราภรณ์  ศรีสวัสดิ์  

 ชื่อเรื่อง   : การพัฒนารูปแบบการป้องกันการถูกข่มเหงรังแกในโรงเรียน

 บทคัดย่อ      รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์                                                                                                                        

 ชื่อผู้วิจัย : นายวิชัย  ลาธิ  

 ชื่อเรื่อง   : การศึกษาผลการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐานในวิชาเคมีตามแนวทางสะเต็มศึกษา 

 บทคัดย่อ      รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์                                                                                                                       

  ชื่อผู้วิจัย นายวีระศักดิ์  คำล้าน   

  ชื่อเรื่อง   : การพัฒนารูปแบบการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนักเรียนประถมศึกษาโดยใช้เครือข่ายการเรียนรู้ของครูและผู้ปกครอง   

  บทคัดย่อ     รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์  

 

  ชื่อผู้วิจัย : นางวราวรรณ  จันทรนุวงศ์   

  ชื่อเรื่อง   : การพัฒนาโรงเรียนต้นแบบการพัฒนาทักษะการคิดและการวิจัยด้านการคิด   

  บทคัดย่อ      รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์                                                                                                                        

 ชื่อผู้วิจัย : นายสุธินันท์  ภักดีวุฒิ  

 ชื่อเรื่อง   : รูปแบบพัฒนาจิตวิญญาณความเป็นครูของครูโรงเรียนมัธยมศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21   

 บทคัดย่อ       รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์

 

 ชื่อผู้วิจัย นางสาวธัญรัศม์  แพงภูงา   

ชื่อเรื่อง   การสร้างชุดกิจกรรมการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้วยรูปแบบสะเต็มศึกษาเพื่อส่งเสริมกระบวนการคิดและจิตวิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  

บทคัดย่อ      รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์