1. ทิศทางงานวิจัยและการสร้างนวัตกรรมเพื่อพัฒนาการศึกษาไทย โดย ศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา เงารังษี

 2. การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา…มุมมองประสบการณ์เพื่อพัฒนาการศึกษา ในศตวรรษที่ 21  โดย ศาสตราจารย์ ดร.ชัยยงค์ พรหมวงศ์

 3. กว่าจะเป็นงานวิจัย โดย รศ.ดร.สิริพันธุ์ สุวรรณมรรคา

 4. การวิจัยและการสร้างนวัตกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนและผลสัมฤทธิ์ ด้านการศึกษาไทย  โดย รศ.ดร.อุทัย ดุลยเกษม

 5. การสร้างเครื่องมือวิจัย โดย รศ.ดร.ทิวัตถ์ มณีโชติ

 6. มุมมองและแนวคิดทางด้านนวัตกรรม สื่อและการศึกษาไทย  โดย นายสมหมาย  ปาริจฉัตต์

 7. การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย ตอนที่ 1 โดย รศ.ดร.กุหลาบ รัตนสัจธรรม

 8. การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย ตอนที่ 2 โดย รศ.ดร.กุหลาบ รัตนสัจธรรม

 9. เขียนข้อเสนอโครงการวิจัยอย่างไรจึงจะได้รับทุนภายนอก โดย ศ.ดร.ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช

 10. การเขียนโครงร่างและรายงานการวิจัย โดย รศ.ดร.รัตนะ บัวสนธ์

 11. คำแนะนำการเตรียมข้อเสนอการวิจัย โดย ศ.ดร.อุทัยรัตน์ ณ นคร ตอนที่ 1

 12. คำแนะนำการเตรียมข้อเสนอการวิจัย โดย ศ.ดร.อุทัยรัตน์ ณ นคร ตอนที่ 2

 13. ความสำคัญของปัญหาการวิจัย โดย ดร.เลิศชาย ศิริชัย

 14. องค์ประกอบและเค้าโครงการวิจัย โดย ดร.เลิศชาย ศิริชัย

 15. องค์ประกอบของวิธีการศึกษาข้อมูล โดย ดร.เลิศชาย ศิริชัย

 16. การวิจัย : รากฐานแห่งผลงานที่สร้างสรรค์  โดย ศ.ดร.นงลักษณ์ วิรัชชัย

 17. วิจัยอย่างไรให้สนุก โดย ศ.ดร.ประนอม จันทรโณทัย

 18. การประเมินตามสภาพจริง โดย รศ.ดร.ทิวัตถ์ มณีโชติ

 19. Education for the Future (ปาฐกถาพิเศษ-30มี.ค.58) : ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร