ขอเชิญผู้ที่สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมออนไลน์นำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ (ICE 2021)

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นหน่วยงานเจ้าภาพร่วมกับ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม ในการประชุมนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 8 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 17 (การประชุมออนไลน์) “นวัตกรรมการศึกษา : อนาคตและความท้าทายในการวิจัยทางการศึกษาด้านการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาวิชาชีพ” มีกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 5 มิถุนายน 2564 จึงขอเชิญผู้ที่สนใจร่วมลงทะเบียนเข้ารับฟังการบรรยายและการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ (ICE 2021) ได้ที่ www.ice.educ.su.ac.th (ลงทะเบียนเข้ารับฟังฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย)

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *