Latest

Download เกียรติบัตรโครงการการนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

*** ขอให้ดำเนินตรวจสอบลำดับชื่อจากไฟล์รายชื่อก่อนดาวน์โหลดเกียรติบัตร รายชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ คลิกที่นี่ รายชื่อผู้อำนวยการโรงเรียนต้นสังกัดผู้รับผิดชอบโครงการ คลิกที่นี่ รายชื่อศึกษานิเทศก์ผู้ดูแลโครงการ คลิกที่นี่ ดาวน์โหลดเกียรติบัตร  ผู้รับผิดชอบโครงการ ผู้อำนวยการโรงเรียนต้นสังกัดผู้รับผิดชอบโครงการ ศึกษานิเทศก์ผู้ดูแลโครงการ อ่านแล้ว : 292
Read More

Download เกียรติบัตรวิจัยข้อเสนอเชิงนโยบายการจัดการศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

*** ขอให้ดำเนินตรวจสอบลำดับรายชื่อจากไฟล์รายละเอียดรายชื่อก่อนดาวน์โหลดเกียรติบัตร รายละเอียดรายชื่อสังกัด สพป. คลิกที่นี่ รายละเอียดรายชื่อสังกัด สพม. คลิกที่นี่  ดาวน์โหลดเกียรติบัตร สังกัด สพป.  หัวหน้าคณะวิจัย 1   หัวหน้าคณะวิจัย 2   คณะวิจัย 1  คณะวิจัย 2  นักวิจัย  ดาวน์โหลดเกียรติบัตร สังกัด สพม.  หัวหน้าคณะวิจัย คณะวิจัย 1 คณะวิจัย 2
Read More

ประกาศผลการพิจาณาคัดเลือกข้อเสนอโครงการการนำผลการวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

     สพฐ. ประกาศผลการพิจาณาคัดเลือกข้อเสนอโครงการการนำผลการวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รายละเอียดดังนี้ ข้อเสนอโครงการการนำผลการวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ ปีงบประมาณ พ.ศ .2565  คลิกที่นี่ ข้อเสนอโครงการที่คณะกรรมการพิจารณาให้ปรับปรุงเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ 2566 (ผู้รับผิดชอบโครงการจะได้รับการแจ้งรายละเอียดทางอีเมล) คลิกที่นี่ อ่านแล้ว : 100
Read More

โครงการการนำผลการวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ที่มีความสนใจสามารถศึกษารายละเอียดข้อมูลการจัดทำข้อเสนอโครงการการนำผลการวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ และดาวน์โหลดแบบฟอร์มข้อเสนอโครงการการนำผลการวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ : การพัฒนาทักษะชีวิตนักเรียน ได้ที่ลิงก์ด้านล่าง โดยจัดส่งภายใน 31 พฤษภาคม 2565 ทั้งทางไปรษณีย์และอีเมล resuse.obec@gmail.com หนังสือแจ้ง สพท. คลิกที่นี่ แนวทางการจัดทำข้อเสนอโครงการการนำผลการวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์  คลิกที่นี่ แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการการนำผลการวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ : การพัฒนาทักษะชีวิตนักเรียน  คลิกที่นี่ อ่านแล้ว : 285
Read More