Latest

โครงการการนำผลการวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ ปี 2566

สพฐ. ขอเชิญโรงเรียนในสังกัดที่มีความสนใจร่วมส่งข้อเสนอโครงการการนำผลการวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ ปี 2566 เพื่อขอรับการพิจารณาสนับสนุนงบประมาณการดำเนินงานโครงการ (โครงการละ 10,000 -15,000 บาท) โดยโรงเรียนที่มีความสนใจสามารถจัดส่งข้อเสนอโครงการไปยัง สพท. ต้นสังกัด เพื่อตรวจสอบความถูกต้องและลงนามรับรอง ภายในวันที่ 31 มกราคม 2566 เเละสพท. ต้นสังกัด รวบรวบจัดส่งข้อเสนอโครงการให้ สพฐ. ภายในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 ต่อไป ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Link
Read More

Download เกียรติบัตรโครงการการนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

*** ขอให้ดำเนินตรวจสอบลำดับชื่อจากไฟล์รายชื่อก่อนดาวน์โหลดเกียรติบัตร รายชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ คลิกที่นี่ รายชื่อผู้อำนวยการโรงเรียนต้นสังกัดผู้รับผิดชอบโครงการ คลิกที่นี่ รายชื่อศึกษานิเทศก์ผู้ดูแลโครงการ คลิกที่นี่ ดาวน์โหลดเกียรติบัตร  ผู้รับผิดชอบโครงการ ผู้อำนวยการโรงเรียนต้นสังกัดผู้รับผิดชอบโครงการ ศึกษานิเทศก์ผู้ดูแลโครงการ อ่านแล้ว : 474
Read More

Download เกียรติบัตรวิจัยข้อเสนอเชิงนโยบายการจัดการศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

*** ขอให้ดำเนินตรวจสอบลำดับรายชื่อจากไฟล์รายละเอียดรายชื่อก่อนดาวน์โหลดเกียรติบัตร รายละเอียดรายชื่อสังกัด สพป. คลิกที่นี่ รายละเอียดรายชื่อสังกัด สพม. คลิกที่นี่  ดาวน์โหลดเกียรติบัตร สังกัด สพป.  หัวหน้าคณะวิจัย 1   หัวหน้าคณะวิจัย 2   คณะวิจัย 1  คณะวิจัย 2  นักวิจัย  ดาวน์โหลดเกียรติบัตร สังกัด สพม.  หัวหน้าคณะวิจัย คณะวิจัย 1 คณะวิจัย 2
Read More

ประกาศผลการพิจาณาคัดเลือกข้อเสนอโครงการการนำผลการวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

     สพฐ. ประกาศผลการพิจาณาคัดเลือกข้อเสนอโครงการการนำผลการวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รายละเอียดดังนี้ ข้อเสนอโครงการการนำผลการวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ ปีงบประมาณ พ.ศ .2565  คลิกที่นี่ ข้อเสนอโครงการที่คณะกรรมการพิจารณาให้ปรับปรุงเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ 2566 (ผู้รับผิดชอบโครงการจะได้รับการแจ้งรายละเอียดทางอีเมล) คลิกที่นี่ อ่านแล้ว : 155
Read More