Latest

ประกาศผลการตัดสินการประกวดผลงานวิจัยดี มีคุณภาพ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ประกาศผลการตัดสินการประกวดผลงานวิจัยดี มีคุณภาพ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งมีผลงานวิจัยที่ผ่านการพิจารณาในรอบตัดสินผลการประกวด จำนวน 8 เรื่อง รายละเอียดคลิกที่นี่ อ่านแล้ว : 53
Read More

ประกาศรายชื่อผลงานวิจัยที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกผลงานวิจัยดี มีคุณภาพ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รอบที่ 2

โครงการประกวดผลงานวิจัยดี มีคุณภาพ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกาศรายชื่อผลงานวิจัยที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกผลงานวิจัยดี มีคุณภาพ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รอบที่ 2 รายละเอียดดังนี้ หนังสือแจ้ง สพท. คลิกที่นี่  รายชื่อผลงานวิจัยที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือก รอบที่ 2 (ประเภทบุคล)     คลิกที่นี่ รายชื่อผลงานวิจัยที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือก รอบที่ 2 (ประเภทหน่วยงาน)     คลิกที่นี่ อ่านแล้ว : 218
Read More

ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกโครงการประกวดผลงานวิจัยดี มีคุณภาพ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (รอบที่ 1)

โครงการประกวดผลงานวิจัยดี มีคุณภาพ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกาศรายชื่อผลงานวิจัยที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกผลงานวิจัยดี มีคุณภาพ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รอบที่ 1 รายละเอียดดังนี้ หนังสือแจ้ง สพท. คลิกที่นี่  รายชื่อผลงานวิจัยที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือก รอบที่ 1 (ประเภทบุคล)     คลิกที่นี่ รายชื่อผลงานวิจัยที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือก รอบที่ 1 (ประเภทหน่วยงาน)     คลิกที่นี่ อ่านแล้ว : 217
Read More

ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโครงการการนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ ปี พ.ศ. 2566 (รอบที่ 1)

สพฐ. แจ้งประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโครงการการนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ ปี พ.ศ. 2566 (รอบที่ 1) รายละเอียด คลิกที่นี่   อ่านแล้ว : 271
Read More