Latest

วารสารการวิจัยการศึกษาขั้นพื้นฐาน ฉบับปฐมฤกษ์ (กรกฎาคม – ธันวาคม 2564)

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เผยแพร่วารสารการวิจัยการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBEC Basic Education Research Journal) ซึ่งมีนโยบายในการเป็นสื่อกลาง และเผยแพร่บทความวิจัยที่นำไปสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน และการนำองค์ความรู้ที่ผ่านกระบวนการวิจัยไปสู่การปฏิบัติในสถานศึกษา ชุมชน สังคม มีขอบเขตเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อส่งเสริม และเผยแพร่บทความวิจัยในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และหน่วยงานภายนอก และเพื่อเป็นสื่อกลางในการนำเสนอองค์ความรู้ที่ได้จากบทความวิจัยสู่การนำไปใช้ประโยชน์ทางการศึกษา ซึ่งผู้ที่สนใจสามารถเข้าสู่เว็บไซต์วารสารการวิจัยการศึกษาขั้นพื้นฐาน ฉบับปฐมฤกษ์ (กรกฎาคม – ธันวาคม 2564) ได้โดยคลิกที่ลิงก์  https://thaijo.obec.go.th อ่านแล้ว
Read More

เกียรติบัตรโครงการการนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ ปีงบประมาณ 2563

เกียรติบัตรโครงการการนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ ปีงบประมาณ 2563 สำหรับศึกษานิเทศก์ /ผู้อำนวยการโรงเรียน cer res63 sup dir.pdf – Google ไดรฟ์ เกียรติบัตรโครงการการนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ ปีงบประมาณ 2563 สำหรับครู cer res63 teacher.pdf – Google ไดรฟ์ อ่านแล้ว : 31
Read More

Download เกียรติบัตรการเผยแพร่ผลงานวิจัยทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ดาวน์โหลดเกียรติบัตรการเผยแพร่ผลงานวิจัยทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน รายละเอียดรายชื่อครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด สพฐ. ที่ได้รับเกียรติบัตรการเผยแพร่ผลงานวิจัยทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน อ่านแล้ว : 110
Read More

รายชื่อครู และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด สพฐ. ที่ได้รับเกียรติบัตรการเผยแพร่ผลงานวิจัยทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน

รายชื่อนักวิจัยสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ได้พัฒนาและเผยแพร่ผลงานวิจัยทางการศึกษาขั้นพื้นฐานฉบับสมบูรณ์ที่ได้รับเกียรติบัตร โดยเกียรติบัตรเรียงลำดับเลขที่ตามรายชื่อนักวิจัย ซึ่งสามารถดาวโหลดได้โดยคลิกที่หัวข้อ –รายชื่อนักวิจัยที่ได้รับเกียรติบัตร –เกียรติบัตรนักวิจัย ***หมายเหตุ  หากมีการปรับแก้ไขรายละเอียดในเกียรติบัตรที่ได้รับ สามารถแจ้งมาได้ที่  E-mail : researchgroup.obec@gmail.com อ่านแล้ว : 183
Read More