Latest

ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโครงการการนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโครงการการนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์  ซึ่งมีข้อเสนอโครงการที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือก และได้รับการสนับสนุนงบประมาณการดำเนินงานโครงการการนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ จำนวนทั้งสิ้น 52 โครงการ รายละเอียดรายชื่อ คลิกที่นี่ อ่านแล้ว : 255
Read More

วารสารการวิจัยการศึกษาขั้นพื้นฐาน เปิดรับตีพิมพ์บทความวิจัย ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 (เดือนมกราคม – มิถุนายน 2567)

วารสารการวิจัยการศึกษาขั้นพื้นฐาน เปิดรับตีพิมพ์บทความวิจัย ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 (เดือนมกราคม – มิถุนายน 2567) โดยผู้สนใจสามารถส่งบทความวิจัยเพื่อขอรับการพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารการวิจัยการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผ่านระบบ Submission online ที่เว็บไซต์ https://thaijo.obec.go.th ได้ตั้งแต่วันที่ 1 – 15 มีนาคม 2567 ศึกษารายละเอียดการส่งบทความวิจัย คลิกที่นี่ หนังสือแจ้งประชาสัมพันธ์ สพท. คลิกที่นี่ อ่านแล้ว :
Read More

ประชาสัมพันธ์โครงการประชุมนำเสนอผลงานวิจัย ระดับชาติและนานาชาติ (ICE 2024)

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประชาสัมพันธ์การเสนอผลงานเข้าร่วมโครงการประชุมนำเสนอผลงานวิจัย ระดับชาติและนานาชาติ (ICE 2024) ซึ่งจัดขึ้นโดย มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ ในวันที่ 15 มิถุนายน 2567 ณ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร และรูปแบบออนไลน์ โดยผู้ที่มีความสนใจเข้าร่วมโครงการ สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเสนอผลงาน และลงทะเบียนเข้าร่วมงาน ได้ที่ www.ice.educ.su.ac.th รายละเอียดคลิกที่นี่ อ่านแล้ว : 121
Read More

ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการการนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ ปี 2567

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอเชิญชวนโรงเรียนในสังกัดที่มีความสนใจร่วมส่งข้อเสนอโครงการการนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ ปี 2567 เพื่อขอรับการพิจารณาสนับสนุนงบประมาณการดำเนินงานโครงการ (สนับสนุนงบประมาณข้อเสนอโครงการไม่เกิน จำนวน 15,000  บาท ) ทั้งนี้ โรงเรียนที่มีความสนใจสามารถศึกษารายละเอียดได้จากประกาศโครงการการนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ และจัดส่งข้อเสนอโครงการไปยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาต้นสังกัด (ตาม วัน เวลาที่ สพท. ต้นสังกัดกำหนด) เพื่อให้ สพท. ดำเนินการตรวจสอบความถูกต้อง ลงนามรับรอง และรวบรวมจัดส่งให้ สพฐ. ภายในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567
Read More