Latest

ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกโครงการประกวดผลงานวิจัยดี มีคุณภาพ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (รอบที่ 1)

โครงการประกวดผลงานวิจัยดี มีคุณภาพ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกาศรายชื่อผลงานวิจัยที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกผลงานวิจัยดี มีคุณภาพ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รอบที่ 1 รายละเอียดดังนี้ หนังสือแจ้ง สพท. คลิกที่นี่  รายชื่อผลงานวิจัยที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือก รอบที่ 1 (ประเภทบุคล)     คลิกที่นี่ รายชื่อผลงานวิจัยที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือก รอบที่ 1 (ประเภทหน่วยงาน)     คลิกที่นี่ อ่านแล้ว : 89
Read More

ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโครงการการนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ ปี พ.ศ. 2566 (รอบที่ 1)

สพฐ. แจ้งประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโครงการการนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ ปี พ.ศ. 2566 (รอบที่ 1) รายละเอียด คลิกที่นี่   อ่านแล้ว : 211
Read More

ประชาสัมพันธ์เปิดรับสมัครบทความวิจัยลงตีพิมพ์วารสารการวิจัยการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 (เดือนมกราคม – มิถุนายน 2566)

วารสารการวิจัยการศึกษาขั้นพื้นฐาน เปิดรับสมัครบทความวิจัยเพื่อลงตีพิมพ์ในวารสารการวิจัยการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 (เดือนมกราคม – มิถุนายน 2566) ผู้สนใจสามารถส่งต้นฉบับบทความวิจัยผ่านระบบ Submission online ที่เว็บไซต์ https://thaijo.obec.go.th ได้ตั้งแต่วันที่ 1 – 15 มีนาคม 2566 โดยสามารถศึกษารายละเอียดการเขียนบทความวิจัยและการจัดส่งบทความวิจัยได้โดยคลิกลิงก์ที่ข้อความ หนังสือประชาสัมพันธ์ แจ้งสพท. รายละเอียดการส่งบทความวิจัย รายละเอียดการเขียนบทความวิจัย แบบฟอร์มการส่งบทความวิจัย แบบฟอร์มการเขียนบทความวิจัย
Read More

ประกาศผลการพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยให้ได้รับทุนอุดหนุนเพื่อการวิจัยจากกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ประชาสัมพันธ์การยื่นคำของบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม เพื่อสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund) จากกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 นั้น ทั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม ได้แจ้งผลการอนุมัติข้อเสนอโครงการวิจัย จำนวน 5 โครงการ จึงขอประกาศให้ทราบ ตาม Link นี้ https://drive.google.com/file/d/1x-yex91zGD-4_QO8MM_l-d52BrfKxAiz/view?usp=sharing  อ่านแล้ว :
Read More