ชื่อผู้วิจัย : นายกอบวิทย์  พิริยะวัฒน์   

ชื่อเรื่อง   : การพัฒนาสมรรถนะด้านความรู้ความสามารถบูรณาการเทคโนโลยีในการสอนเนื้อหาวิชาเฉพาะของครูวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กรณีศึกษา : โรงเรียนขยาย โอกาสทางการศึกษาแห่งหนึ่งสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2                                                                                             

บทคัดย่อ       รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์    

                                                                                                               

ชื่อผู้วิจัย : นายสิทธิชัย  ผ่องใส 

ชื่อเรื่อง : การจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยใช้โครงงานจากชิ้นงานสร้างสรรค์เป็นฐานกรณีศึกษา : โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์

บทคัดย่อ       รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์                                                                                                                          

 ชื่อผู้วิจัย : นายสนั่น  วงษ์ดี

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้ในโรงเรียนเพื่อเสริมศักยภาพการทำวิจัยในชั้นเรียนของครู                                                                                                                                     

บทคัดย่อ     รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์                                                                                                                     

 ชื่อผู้วิจัย : นายอุบล  แก้วปิ่น 

ชื่อเรื่อง : การศึกษาสภาพปัญหาความต้องการและการพัฒนาศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามแนวทางนวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียน (Lesson Study) รูปแบบการสอนแบบเปิด (Open Approach)

บทคัดย่อ     รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์