คลังปัญญาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Chulalongkorn University Intellectual Repository (CUIR)
https://cuir.car.chula.ac.th

ฐานข้อมูล SWU Discovery มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
http://search.swu.ac.th/primo-explore/search?vid=SWU&lang=en_US&sortby=rank&fbclid=IwAR0EUxAT2YVe_MUaOXwXpXrrnTGhrE7RV-AaDmwVEfj62FM7w6glwGsPZLc

ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (Thammasat University Theses)
https://digital.library.tu.ac.th/tu_dc/frontend/Search/index/collection:20

#WebOPAC สํานักหอสมุดกลาง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
http://www.lib.kmitl.ac.th/?submit=Search

คลังปัญญามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
https://tinyurl.com/ey7rv3yv

ฐานข้อมูล Dspace มหาวิทยาลัยศิลปากร
http://www.graduate.su.ac.th/dspace/index.php

ฐานข้อมูลงานวิจัย มหาวิทยาลัยนเรศวร (NU Digital Repository)
http://nuir.lib.nu.ac.th/dspace

คลังปัญญามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (PSU Knowledge Bank)
http://kb.psu.ac.th/psukb

ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ และงานวิจัย มหาวิทยาลัยรามคำแหง (DCMS)
https://tinyurl.com/atkkdt2m

ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ อิเล็กทรอนิกส์ (DPU e-Theses)
https://lib.dpu.ac.th/page.php?id=6488

#WebOPAC ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
https://library.stou.ac.th/home/

TDC (Thailand Digital Collection) รวมวิทยานิพนธ์ บทความ งานวิจัยจากมหาวิทยาลัยต่างๆ ในประเทศไทย
https://library.cm.mahidol.ac.th/librarybak/index.php/training/online-databases/60-tdc-thailand-digital-collection

Thai Thesis & Research Databases                                                                   https://library.cm.mahidol.ac.th/librarybak/index.php/8-general-information/66-thesis