แจ้งเรื่องทบทวนคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานด้านวิจัยและพัฒนานวัตกรรมระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ตามหนังสือประทับตราด่วนที่สุด ที่ ศธ 04008/ว 728 ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2563 แจ้งเรื่อง ขอให้ สพท. ดำเนินการทบทวนรายชื่อศึกษานิเทศก์ผู้ทำหน้าที่ประสานงานด้านวิจัยและนวัตกรรมระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และขอให้แจ้งกลับ สพฐ. ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 ซึ่งสามารถส่งแบบกรอกข้อมูลเพื่อตอบกลับ  ได้ทางอีเมล์  researchgroup.obec@gmail.com

 หนังสือประทับตรา 

แบบกรอกข้อมูล

Add a Comment

Your email address will not be published.