ชื่องานวิจัย : การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือและการใช้ปัญหาเป็นฐานและข้อสอบตามแนว PISA ระบบออนไลน์ เพื่อส่งเสริมทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ชื่อผู้วิจัย : นายเกียรติศักดิ์  ชัยยาณะ

ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ

สังกัด : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34

 

ชื่องานวิจัย : การศึกษาความสามารถในการทำโครงงานวิทยาศาสตร์และเจตคติทางวิทยาศาสตร์ที่จัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบ 5 E เรื่องพืชสมุนไพรอาเซียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสรรพวิทยาคม จังหวัดตาก

ชื่อผู้วิจัย : นายฐาปนะพงษ์  ทะนันชัย

ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสพรรวิทยาคม

สังกัด : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38

 

ชื่องานวิจัย : การพัฒนาการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การแปลงเรขาคณิต โดยใช้การสอนแบบเปิดด้วยโปรแกรม Geobebra

ชื่อผู้วิจัย : นายวุฒิชัย  ภูดี

ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ  โรงเรียนชุมชนบ้านพอกท่าดอกแก้ว

สังกัด : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2

 

ชื่องานวิจัย : การพัฒนาความสามารถในการใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์โดยกระบวนการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ที่เน้นการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศรายวิชาวิทยาศาตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ชื่อผู้วิจัย : นางสาวสุรางคณา  ศรีสวัสดิ์

ตำแหน่ง : ครู  โรงเรียนสตรีศรีน่าน

สังกัด : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37

 

ชื่องานวิจัย : การศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของพรรณพืชในสวนพฤกษศาสตร์ ทุ่งค่าย จังหวัดตรัง

ชื่อผู้วิจัย : นางเกษรา  ข่ายม่าน

ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ  โรงเรียนตรังรังสฤษฎ์ 

สังกัด : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13

 

ชื่องานวิจัย : การพัฒนาคุณลักษณะครูในศตวรรษที่ 21 โดยใช้การสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน โรงเรียนบ้านหนองสองพี่น้อง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2

ชื่อผู้วิจัย : นางมาตา แก้วเซ่ง

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา วิทยะฐานะเชี่ยวชาญ  โรงเรียนบ้านหนองสองพี่น้อง

สังกัด : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2

 

ชื่องานวิจัย :  ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาชีววิทยา เรื่องความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาด้านการใช้ประโยชน์จากสมุนไพรและผักพื้นบ้าน อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์

ชื่อผู้วิจัย : นางรัชนู   บัวพันธ์

ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ  โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม

สังกัด : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40