กลุ่มวิจัยและส่งเสริมการวิจัยทางการศึกษา (วสศ.)

กลุ่มวิจัยและส่งเสริมการวิจัยทางการศึกษา สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ อาคาร สพฐ.5  ชั้น 10  ถนนราชดำเนินนอก  แขวงดุสิต  เขตดุสิต  กรุงเทพมหานคร 10300
โทร. 02-288-5882-3
โทรสาร: 02-281-5216

E-Mail: researchgroup.obec@gmail.com
Website: https://inno.obec.go.th/research
Facebook: obec research

แผนที่พิกัดบน Google Map (ที่ตั้งอยู่อาคารเดียวกับ กรมการศึกษานอกโรงเรียน (กศน.))