สพฐ. เปิดรับสมัครผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความวิจัยวารสารการวิจัยการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดำเนินการจัดทำวารสารการวิจัยการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBEC Basic Education Research Journal) ในรูปแบบวารสารออนไลน์ เพื่อส่งเสริมการเผยแพร่บทความวิจัย
ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของครูและบุคลากรทางการศึกษา และเป็นสื่อกลางในการนำเสนอองค์ความรู้ที่ได้จากบทความวิจัย โดยมีกำหนดออกวารสารปีละ 2 ฉบับ (ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม – มิถุนายน ฉบับที่ 2
เดือนกรกฎาคม – ธันวาคม) ซึ่งบทความวิจัยที่ได้รับการพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารต้องผ่านการประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิ  สพฐ. จึงเปิดรับสมัครผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความวิจัยวารสารการวิจัยการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทั้งนี้ผู้ที่มีความสนใจสามารถศึกษารายละเอียด และจัดส่งใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบการสมัคร มาที่ กลุ่มวิจัยและส่งเสริมการวิจัยทางการศึกษา สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา ภายในวันที่  18 กุมภาพันธ์ 2565 โดยสพฐ. จะประกาศผลผู้ที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกจากคณะกรรมการ จำนวน 30 คน ภายในวันที่ 22 มีนาคม 2565 ทางเว็บไซต์ที่ https:/thaijo.obec.go.th

  • ประกาศ สพฐ. เรื่อง รับสมัครผุ้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความวิจัยวารสารการวิจัยการศึกษาขั้นพื้นฐาน คลิกที่นี่
  • ใบสมัครผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความวิจัยวารสารการวิจัยการศึกษาขั้นพื้นฐาน คลิกที่นี่

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *