รร.พักนอน สิ่งประดิษฐ์g

ทิศทางวิจัย    คู่มือทุนวิจัยโจทย์ใหม่วิจัยสพฐเหลียวหลังแลหน้าGMSงานวิจัยดีมีคุณภาพ-ถอดบทเรียน21centuryการออกแบบและแนวทาง แนวทางการบริหารและส่งเสริมการวิจัย แนวดำเนินการสร้างวัฒนธรรมการวิจัย แนวการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการวิจัยวัฒนธรรมการวิจัยจากแนวคิดสู่การปฏิบัติ ผลงานวิจัยวัฒนธรรมการวิจัยในโรงเรียน2556กรณีศึกษาการพัฒนาวัฒนธรรมการวิจัยในโรงเรียน ผลงานวิจัยด้านบริหารการศึกษา2556   งานวิจัยทางการศึกษาพิเศษ การศึกษาเพื่อสร้างประชาคมอาเซียนLNR หลักสูตรแกนกลาง 51 การดำเนินการจัดการศึกษาโดยครอบครัว