ชื่อผู้วิจัย : นางสาวปาริชาติ  เภสัชชา

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาคู่มือเพื่อส่งเสริมสมรรถนะครูผู้นำการเปลี่ยนแปลงด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ใน                       ศตวรรษที่ 21

บทคัดย่อ            รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์