ชื่องานวิจัย : ศึกษาและพัฒนาบทเรียนออนไลน์ด้วยโปรแกรม Moodel เพื่อส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21 กรณีศึกษา : โรงเรียนปลายพระยาวิทยาคม จังหวัดกระบี่

ชื่อผู้วิจัย : นางสาวเตชินี  ภิรมย์

ตำแหน่ง : ครู โรงเรียนปลายพระยาวิทยาคม

สังกัด : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13

 

ชื่องานวิจัย : การบูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่นในรายวิชาคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตามแนวทางสะเต็มศึกษาเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ชื่อผู้วิจัย : นายสิทธิชัย  ผ่องใส

ตำแหน่ง : ครู โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์

สังกัด : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34

 

ชื่องานวิจัย : การพัฒนาการคิดอย่างมีวิจารณญาณสำหรับนักเรียนในศตวรรษที่ 21 โดยใช้แนวทางการสอนด้วยวิธีการแบบเปิดในชั้นเรียนคณิตศาสตร์

ชื่อผู้วิจัย : นายสุชาติ  ไชยวัณ

ตำแหน่ง : ครู  โรงเรียนบ้านป่างิ้ว

สังกัด : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1

 

ชื่องานวิจัย : การสังเคราะห์องค์ความรู้เกี่ยวกับประสาทวิทยศึกษาศาสตร์

ชื่อผู้วิจัย : นายศานิตย์  ศรีคุณ

ตำแหน่ง : ครู  โรงเรียนพุทไธสง

สังกัด : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32