Latest

คลังสืบค้นข้อมูลสำหรับการทำวิจัย

คลังข้อมูลสำหรับการทำวิจัย แหล่งข้อมูลเพื่อใช้ในการอ้างอิงจากมหาวิทยาลัยและสำนักงานในไทย สามารถดาวน์โหลดได้ฟรี   The Chulalongkorn University Intellectual Repository (CUIR) คลังปัญญาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่รวบรวมทั้งงานวิจัย วิทยานิพนธ์ บทความทางวิชาการ ชุดการเรียนการสอนของคณะอาจารย์จากจุฬา ดาวน์โหลดได้ที่ https://cuir.car.chula.ac.th/ Thammasat University Digital Collections คลังทรัพยากรดิจิทัลหอสมุดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เช่น วิทยานิพนธ์ออนไลน์ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ คลังข้อสอบเก่าคณะนิติศาสตร์ คำพิพากษาศาลฎีกา ดาวน์โหลดได้ที่
Read More

การประกาศผลการพิจารณาข้อเสนอโครงการการนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์

การพิจารณาข้อเสนอโครงการการนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์จะประกาศผลให้ทราบ ภายในเดือนเมษายน 2563 ทั้งนี้ผู้ส่งข้อเสนอโครงการการนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ สามารถติดตามการประกาศผลได้ที่ https://inno.obec.go.th/research/ อ่านแล้ว : 625
Read More

แบบฟอร์มการส่งข้อเสนอโครงการการนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์

แบบข้อเสนอโครงการการนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์  รายละเอียด คลิกที่นี่ แนวทางการจัดทำข้อเสนอโครงการการนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ รายละเอียด คลิกที่นี่ แบบสรุปจำนวนโครงการนำผลการวิจัยไปใช้ประโยช์ (สำหรับ สพท.) รายละเอียด คลิกที่นี่ อ่านแล้ว : 1,376
Read More

นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ข้อมูลรายละเอียดนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 คลิกที่นี่่ อ่านแล้ว : 244
Read More