Latest

ประกาศรายชื่อข้อเสนอโครงการการนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณปี พ.ศ. 2563

รายชื่อข้อเสนอโครงการการนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ที่ผ่านการคัดเลือก 1. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นกระบวนการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 : นายสมชาย เล่ห์กัน นางทัศนีย์ ขามประไพ โรงเรียนบ้านทุ่งมน สพป.ขอนแก่น เขต 2 2. การจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโรงเรียนบ้านพันตน : นางกุญช์ภัสส์ พงษ์พานิชย์  นางนงลักษณ์ อุ่นประเสริฐ นางสาวธนัชพร ใจยะปั๋น โรงเรียนบ้านพันตน สพป.ชม. 4 สพป.เชียงใหม่ เขต
Read More

แจ้งเรื่องทบทวนคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานด้านวิจัยและพัฒนานวัตกรรมระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ตามหนังสือประทับตราด่วนที่สุด ที่ ศธ 04008/ว 728 ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2563 แจ้งเรื่อง ขอให้ สพท. ดำเนินการทบทวนรายชื่อศึกษานิเทศก์ผู้ทำหน้าที่ประสานงานด้านวิจัยและนวัตกรรมระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และขอให้แจ้งกลับ สพฐ. ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 ซึ่งสามารถส่งแบบกรอกข้อมูลเพื่อตอบกลับ  ได้ทางอีเมล์  researchgroup.obec@gmail.com  หนังสือประทับตรา  แบบกรอกข้อมูล อ่านแล้ว : 415
Read More

แจ้งเรื่องข้อเสนอโครงการการนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์

วันที่ 24 เมษายน 2563 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ส่ง E-mail เพื่อแจ้งเจ้าของโครงการที่ข้อเสนอโครงการนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ผ่านการพิจารณา และได้ส่ง E-mail เพื่อแจ้งผ่านทางศึกษานิเทศก์ผู้ทำหน้าที่ประสานงานด้านวิจัยและนวัตกรรมระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อทราบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และหากท่านใดที่ไม่ได้รับแจ้งทาง E-mail สามารถติดตามข่าวสารการสนับสนุนการดำเนินงานโครงการได้ในโอกาสต่อไป อ่านแล้ว : 475
Read More

แจ้งความคืบหน้าเกี่ยวกับผลการพิจารณาโครงการการนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์

โครงการที่ ผ่านการพิจารณา จะมีลักษณะตาม แนวทางการจัดทำข้อเสนอโครงการการนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ รายละเอียด คลิกที่นี่ สำหรับโครงการที่ไม่ผ่านการพิจารณา จะมีลักษณะ ดังนี้ 1. เป็นโครงการวิจัย ที่มีกระบวนการทดลอง เปรียบเทียบ ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ งบประมาณ มีค่าตอบแทนผู้เชี่ยวชาญ ค่าตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 2.โครงการที่ไม่ระบุรายละเอียดการสังเคราะห์งานวิจัย ว่า สื่อ นวัตกรรม จากงานวิจัย มีลักษณะอย่างไร 3. โครงการที่รายละเอียดการดำเนินงานไม่ชัดเจน ไม่เห็นกระบวนการว่า นำสิ่งใดจากการสังเคราะห์งานวิจัย มาใช้อย่างไร 4. โครงการที่ไม่แจกแจงรายละเอียดงบประมาณ
Read More