Latest

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโครงการการนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ ปี พ.ศ. 2564

รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโครงการการนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ ปี พ.ศ. 2564 ดังนี้ 1. การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓โดยรูปแบบการสอนเชิงรุกแบบ CO-5 Stepsโรงเรียนบ้านท่าประดู่ : นายกิจจา อยู่เย็น  ผอ.รร.บ้านท่าประดู่ สพป.กระบี่ งบประมาณ 10,000 บาท 2. การพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความด้วยแบบฝึกทักษะร่วมกับเทคนิคการอ่าน SQ4Rเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย : นางไกรษร ประดับเพชร  ครู รร.ไตรคามประชาสรรค์ สพป.ขอนแก่น เขต
Read More

ขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมส่งผลงานวิจัยนวัตกรรมทางการศึกษาเข้าร่วมคัดเลือกให้นำเสนอในงานประชุมทางวิชาการ การวิจัยทางการศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 16

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ได้กำหนดจัดการประชุมทางวิชาการ การวิจัยทางการศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 16 ภายใต้หัวข้อ “นวัตกรรมการศึกษา: กล้าเปลี่ยน สร้างสรรค์ ยกระดับคุณภาพการศึกษา” ในวันที่ 16 – 17 สิงหาคม 2564 จึงขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมส่งผลงานวิจัยนวัตกรรมทางการศึกษาเข้าร่วมคัดเลือกให้นำเสนอในงานดังกล่าว ซึ่งได้กำหนดให้เป็นงานวิจัยเกี่ยวกับนวัตกรรมทางการศึกษา โดยมีประเด็นการวิจัย  8 ด้าน 1. การจัดการศึกษาปฐมวัย 2. การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อตอบสนองการเรียนรู้และการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 3.
Read More

ตรวจสอบข้อมูลนักวิจัยในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สพฐ. ดำเนินการรวบรวมข้อมูลนักวิจัยในสังกัด สพฐ. เรียบร้อยแล้ว จึงขอให้นักวิจัยซึ่งเป็น ครู และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด สพฐ. ที่ดำเนินงานโครงการวิจัยระหว่างปี 2558 – 2562 ดำเนินการตรวจสอบข้อมูลความถูกต้อง และความครบถ้วนของข้อมูล พร้อมทั้งจัดส่งไฟล์ผลงานวิจัยให้กับ สพฐ. ทางระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 (ขยายเวลาถึงวันที่ 15 มีนาคม 2564) เพื่อเผยแพร่ให้บุคลากรในสังกัดได้เรียนรู้ และนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน   
Read More

โครงการการนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ ปี 2564

โครงการการนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ เป็นส่งเสริมให้ครู ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ได้ศึกษาผลงานวิจัยและสังเคราะห์เทคนิควิธีการ สื่อนวัตกรรมจากงานวิจัยไปใช้หรือประยุกต์ใช้ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาหรือแก้ปัญหาการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ส่งผลโดยตรงต่อคุณภาพผู้เรียน โดยผู้สนใจสามารถส่งข้อเสนอโครงการได้ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในสังกัด ตามวันเวลาที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากำหนดไว้ เพื่อให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานำส่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภายในวันที่ 29 มกราคม 2564   ประกาศ สพฐ. เรื่อง โครงการการนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ คลิกที่นี่  แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการการนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์  คลิกที่นี่ รายละเอียดการจัดทำข้อเสนอโครงการการนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์  คลิกที่นี่ เอกสารมิติการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา สพฐ. 4 ด้าน คลิกที่นี่ แบบสรุปจำนวนโครงการการนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ (สำหรับ สพท.)  คลิกที่นี่
Read More