Latest

Download เกียรติบัตรการเผยแพร่ผลงานวิจัยทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ดาวน์โหลดเกียรติบัตรการเผยแพร่ผลงานวิจัยทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน รายละเอียดรายชื่อครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด สพฐ. ที่ได้รับเกียรติบัตรการเผยแพร่ผลงานวิจัยทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน อ่านแล้ว : 159
Read More

รายชื่อครู และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด สพฐ. ที่ได้รับเกียรติบัตรการเผยแพร่ผลงานวิจัยทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน

รายชื่อนักวิจัยสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ได้พัฒนาและเผยแพร่ผลงานวิจัยทางการศึกษาขั้นพื้นฐานฉบับสมบูรณ์ที่ได้รับเกียรติบัตร โดยเกียรติบัตรเรียงลำดับเลขที่ตามรายชื่อนักวิจัย ซึ่งสามารถดาวโหลดได้โดยคลิกที่หัวข้อ –รายชื่อนักวิจัยที่ได้รับเกียรติบัตร –เกียรติบัตรนักวิจัย ***หมายเหตุ  หากมีการปรับแก้ไขรายละเอียดในเกียรติบัตรที่ได้รับ สามารถแจ้งมาได้ที่  E-mail : researchgroup.obec@gmail.com อ่านแล้ว : 230
Read More

ขอเชิญผู้ที่สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมออนไลน์นำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ (ICE 2021)

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นหน่วยงานเจ้าภาพร่วมกับ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม ในการประชุมนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 8 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 17 (การประชุมออนไลน์) “นวัตกรรมการศึกษา : อนาคตและความท้าทายในการวิจัยทางการศึกษาด้านการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาวิชาชีพ” มีกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 5 มิถุนายน 2564 จึงขอเชิญผู้ที่สนใจร่วมลงทะเบียนเข้ารับฟังการบรรยายและการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ (ICE 2021) ได้ที่ www.ice.educ.su.ac.th (ลงทะเบียนเข้ารับฟังฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย) อ่านแล้ว :
Read More

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโครงการการนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ ปี พ.ศ. 2564

รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโครงการการนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ ปี พ.ศ. 2564 ดังนี้ 1. การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓โดยรูปแบบการสอนเชิงรุกแบบ CO-5 Stepsโรงเรียนบ้านท่าประดู่ : นายกิจจา อยู่เย็น  ผอ.รร.บ้านท่าประดู่ สพป.กระบี่ งบประมาณ 10,000 บาท 2. การพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความด้วยแบบฝึกทักษะร่วมกับเทคนิคการอ่าน SQ4Rเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย : นางไกรษร ประดับเพชร  ครู รร.ไตรคามประชาสรรค์ สพป.ขอนแก่น เขต
Read More