Latest

เอกสารใหม่ที่จะเผยแพร่ในปี 2558

ในปี 2558 นี้ OBEC Research กำลังเตรียมตีพิมพ์เผยแพร่เอกสารด้านการวิจัยจำนวน 2 รายการ ได้แก่ 1) ทิศทางการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการศึกษา ปีงบประมาณ 2558-2560 2) คู่มือการขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย สพฐ. อ่านแล้ว : 118
Read More

ประชาสัมพันธ์แบนเนอร์ของเว็บไซต์ OBEC Research

ประชาสัมพันธ์ถึงเว็บมาสเตอร์ เว็บไซต์เกี่ยวกับการวิจัยทางการศึกษาหรือด้านการศึกษาอื่นๆ ที่สนใจท่านสามารถนำ Banner เว็บไซต์ OBEC Research ด้านล่างนี้ สร้างลิงค์ในเว็บไซต์ของหน่วยงานท่านเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการวิจัยทางการศึกษาและรับทราบข้อมูลด้านการวิจัยทางการศึกษาของ สพฐ. ต่อไป ท่านสามารถให้ข้อเสนอแนะต่างๆ เพื่อการพัฒนาเว็บไซต์ โดยคลิกที่ comment ด้านล่างกรอบข้อความนี้ ทางกลุ่มวิจัยฯ ขอบพระคุณมา ณ ที่นี้ 1) เว็บไซต์กลุ่มวิจัยและส่งเสริมการวิจัยทางการศึกษา www.obecreserch.net 2) เว็บไซต์ระบบสารสนเทศงานวิจัยและนวัตกรรมการศึกษา http://203.172.179.22/reis อ่านแล้ว : 95
Read More

ขอเชิญส่งผลงานวิจัยและนวัตกรรมสถานศึกษาเข้าร่วมการคัดสรรกับคุรุสภา ประจำปี 2558

      สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา จัดโครงการประชุมทางวิชาการของคุรุสภา ประจำปี 2558  และโครงการหนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม ประจำปี 2558   โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาและสถานศึกษาได้มีการพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่องโดยใช้ “กระบวนการวิจัยเป็นฐานในการพัฒนาทุกด้าน”  จึงขอเชิญชวนผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาและสถานศึกษาส่งผลงานวิจัยและนวัตกรรมสถานศึกษาเข้าร่วมการคัดสรรกับคุรุสภา ประจำปี 2558 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 1.ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ เรื่อง การส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมคัดสรรเพื่อนำเสนอในการประชุมทางวิชาการของคุรุสภา ประจำปี 2558 เรื่อง “การวิจัยเพื่อพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้และการจัดการศึกษา” http://news.ksp.or.th/ksp_research/pdf/ann_research58.pdf  
Read More

ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงเว็บไซต์

ขอความกรุณาผู้ใช้บริการเว็บไซต์ทุกท่าน โปรดให้ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงเว็บไซต์ ระบบสารสนเทศงานวิจัยและนวัตกรรมการศึกษา กลุ่ม วสศ.สนก. ขอบพระคุณมา ณ ที่นี้ และจะดำเนินการพัฒนาเว็บไซต์ดังกล่าวต่อไป อ่านแล้ว : 87
Read More