Thailand Research Symposium 2016

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ขอเชิญชวน นักวิจัย นักวิชาการ และบัณฑิตศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอในกิจกรรม Thailand Research Symposium 2016 ทั้งในภาคการบรรยายและภาคโปสเตอร์ โดยผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและส่งผลงานได้ทางเว็บไซต์ www.researchexpo.nrct.go.th ภายในวันที่ 1 มกราคม – 29 กุมภาพันธ์ 2559  

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *