Latest

การขอรับทุนอุดหนุนวิจัย สพฐ. ปีงบประมาณ 2559

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอเชิญข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่สนใจการทำวิจัยทางการศึกษา ส่งข้อเสนอการวิจัยเพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ 2559 โดยลงทะเบียนและส่งข้อเสนอการวิจัยผ่านระบบบริหารจัดการงานวิจัยของประเทศ (National Research Management System :NRMS) ที่ nrms.go.th พร้อมทั้งส่งเอกสารข้อเสนอการวิจัย (แผนงานวิจัย/โครงการวิจัย) มาที่ สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน อาคาร สพฐ. 5 ชั้น 10 ถ.ราชดำเนินนอก ดุสิต กรุงเทพฯ 10300 ทางสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษาขอความกรุณาผู้สนใจส่งข้อเสนอการวิจัยของท่าน ภายในวันที่
Read More

การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย

การบรรยายในหัวข้อ การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย โดยวิทยากร ดร.จินตนาภา โสภณ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ในการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการเขียนข้อเสนองานวิจัยเพื่อขอรับทุนอุดหนุนของ สพฐ. วันที่ 16 มิ.ย. 2557 ณ โรงแรมปริ้นส์พาเลซ กรุงเทพฯ ดาวน์โหลดเอกสารการบรรยาย อ่านแล้ว : 136
Read More

ความรู้เกี่ยวกับการประเมินแนวใหม่

   สาระจากการบรรยายหัวข้อ การประเมินแนวใหม่ โดยวิทยากร ดร.ชยุตม์ ภิรมย์สมบัติ อาจารย์ประจำภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในการประชุมปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการวิจัยของโรงเรียนในโครงการสร้างวัฒนธรรมการวิจัยในโรงเรียน ภาคกลาง เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2557 ณ โรงแรมรอยัล เบ็ญจา กรุงเทพฯ ดาวน์โหลดเอกสารการบรรยาย อ่านแล้ว : 112
Read More

เว็บไซต์แนะนำ

เว็บไซต์ระบบสารสนเทศงานวิจัยและนวัตกรรมการศึกษา (โดย กลุ่มวิจัยและส่งเสริมการวิจัยทางการศึกษา) รายละเอียด : แหล่งรวบรวมข้อมูลงานวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยของ สพฐ. และเป็นช่องทางหนึ่งในการเผยแพร่นวัตกรรมการศึกษาที่เป็นประโยชน์กับเพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษา อ่านแล้ว : 147
Read More