กลุ่มโครงการพิเศษเดินทางลงพื้นที่เก็บข้อมูลการดำเนินงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสีเขียวที่ยั่งยืน

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดำเนินกิจกรรมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสีเขียวที่ยั่งยืน
เพื่อส่งเสริมให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพัฒนาหน่วยงานที่มีการดำเนินงาน ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ทุกมิติ ทั้งด้านการใช้ทรัพยากร พลังงาน การจัดการของเสีย สภาพแวดล้อม และความปลอดภัยจึงได้จัดทำร่างคู่มือการดำเนินงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสีเขียวที่ยั่งยืน กลุ่มโครงการพิเศษและคณะทำงาน ร่วมลงพื้นที่ติดตามและรวบรวมข้อมูล ผลการดำเนินงานกิจกรรมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสีเขียวที่ยั่งยืน พร้อมทั้งรายงานผลการดำเนินงานมายังสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเมื่อดำเนินการแล้วเสร็จ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่มีการทดลองใช้คู่มือฯ ได้แก่

๑. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๒
Line Album ลงพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต2 ๒๔๐๕๒๘ 2 Line Album ลงพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต2 ๒๔๐๕๒๘ 3
๒. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต ๓
Line Album ลงพื้นที่ สพป. ชลบุรี เขต 3 240625 1 Line Album ลงพื้นที่ สพป. ชลบุรี เขต 3 240625 2
๓. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑
Line Album สพป.เชียงใหม่ เขต 1 240625 1Line Album สพป.เชียงใหม่ เขต 1 240625 2
๔. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี

Line Album ลงพื้นที่ สพม.เพชรบุรี 240625 2 Line Album ลงพื้นที่ สพม.เพชรบุรี 240625 1

เกณฑ์การตัดสินผลงาน

ผู้เขียน นายประเวช อุ่มผาง
กลุ่มโครงการพิเศษ (Special Project Unit)
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สนก.
ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ : Facebook คพศ. สนก.

Message us