การอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน รุ่นที่ 1

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา
ร่วมกับสถาบันการจัดการบรรจุภัณฑ์และรีไซเคิลเพื่อสิ่งแวดล้อม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย จัดการอบรมปฏิบัติการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน ตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน รุ่นที่1อบรมครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ในวันที่ 26 – 28 มิถุนายน 2567 ณ โรงแรมบียอนด์ สวีท กรุงเทพมหานคร

โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ภูธร จันทะหงษ์ ปุณยจรัสธำรง ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในพิธีเปิด

01

และนางสาวพรรรัตน์ เพชรภักดี รักษาการผู้อำนวยใหญ่ และรักษาการผู้อำนวยการ สถาบันการจัดการบรรจุภัณฑ์และรีไซเคิลเพื่อสิ่งแวดล้อม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กล่าวรายงาน และให้ข้อแนะนำกับครูเข้าร่วมการอบรม

02

โดยการอบรมปฏิบัติการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน ตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน รุ่นที่1มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาบุคลากร สพฐ. ให้มีความรู้ ความเข้าใจแนวคิดการผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และการจัดการบรรจุภัณฑ์ใช้แล้วตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน และนำความรู้ที่ได้รับจากการอบรมบูรณาการกับการจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียน ขยายผลสู่นักเรียนต่อไป ทั้งนี้การอบรมในครั้งนี้จัดขึ้นในวันที่ 26 – 28 มิถุนายน 2567 ซึ่งได้รับเกียรติ จากสถาบันการจัดการบรรจุภัณฑ์และรีไซเคิลเพื่อสิ่งแวดล้อม (TIPMSE) สภาอุตสาหกรรม แห่งประเทศไทย

Line Album อบรมเศรษฐกิจหมุนเวียนรุ่นที่1 25 29 มิ.ย 2567 2

Line Album อบรมเศรษฐกิจหมุนเวียนรุ่นที่1 25 29 มิ.ย 2567 1
สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.)
และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมเป็นวิทยากรในการอบรมครั้งนี้ และมีครูผู้เข้าร่วมการอบรมเป็นจำนวน 715 คน โดยทั้ง 3 วันจะมีโครงสร้างหลักสูตรประกอบไปด้วย 4 ส่วน คือ​
Module 1 รอบรู้สถานการณ์ขยะและบรรจุภัณฑ์
– สถานการณ์ขยะ
– ผลกระทบจากปัญหาขยะและบรรจุภัณฑ์ใช้แล้ว
– นโยบายการจัดการปัญหาขยะและบรรจุภัณฑ์ใช้แล้ว

10
Module 2 ความรู้เรื่องบรรจุภัณฑ์และการจัดการ
– รอบรู้เรื่องบรรจุภัณฑ์
– ประเภทของบรรจุภัณฑ์

11
Module 3 แนวคิดเรื่องบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
– บรรจุภัณฑ์กับการบริโภคอย่างยั่งยืน
– มาตรการและเครื่องมือในการจัดการขยะ

12
Module 4 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการนำสู่ชั้นเรียน

13

14

Line Album อบรมเศรษฐกิจหมุนเวียนรุ่นที่1 25 29 มิ.ย 2567 3

Line Album อบรมเศรษฐกิจหมุนเวียนรุ่นที่1 25 29 มิ.ย 2567

Line Album อบรมเศรษฐกิจหมุนเวียนรุ่นที่1 25 29 มิ.ย 2567 7

เกณฑ์การตัดสินผลงาน

กลุ่มโครงการพิเศษ (Special Project Unit)
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สนก.
ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ : Facebook คพศ. สนก.

Message us