Uncategorized

การประชุมสร้างความเข้าใจในการประเมินโรงเรียนภายใต้โครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา (Partnership School Project)

สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา (สนก.) ดำเนินการจัดประชุมออนไลน์สร้างความเข้าใจในการประเมินโรงเรียนภายใต้โครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา (Partnership School Project) ในวันที่ 21 กรกฎาคม 2564 ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Google Meet) มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับคณะทำงานและผู้สนับสนุนโรงเรียนในโครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา (Partnership School Project) จำนวนรวม 65 คน...

การอบรมออนไลน์ “ผู้นำด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ภาครัฐ” (OBEC ICT Talent) รุ่นที่ 1 ปีการศึกษา 2564

เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2564 สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา ร่วมกับ มูลนิธิสานอนาคตการศึกษา CONNEXT ED จัดการอบรมออนไลน์ “ผู้นำด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ภาครัฐ” (OBEC ICT Talent) รุ่นที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ผ่านโปรแกรม...