INNO NEWS

นักเรียนทุนในโครงการเปิดโลกเยาวชนไทยก้าวไกลสู่นานาชาติ (The C21 Scholarship OBEC) ออกเดินทางเพื่อศึกษาต่อในหลักสูตร University Foundation Programme (UFP) เป็นระยะเวลา 1 ปี ด้วยทุนการศึกษา 60% ณ CATS Canterbury School ประเทศอังกฤษ

วันที่ 16 ตุลาคม 2564 กลุ่มวิจัยและพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้ สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา ส่งนักเรียนทุนในโครงการเปิดโลกเยาวชนไทยก้าวไกลสู่นานาชาติ (The C21 Scholarship OBEC) ได้แก่ นางสาวปวริศา สายหยุด โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนีย์) ออกเดินทางโดยสายการบินไทย สู่ CATS...

การประชุมชี้แจงการใช้คู่มือเกณฑ์การประเมินมาตรฐาน รร.สิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา ได้มอบหมายให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 จัดทำคู่มือเกณฑ์มาตรฐานและตัวชี้วัดโรงเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานขึ้น เพื่อเผยแพรให้กับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั้ง 245 แห่ง โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อ 1. ใช้เป็นแนวทางพัฒนาโรงเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนตามเกณฑ์มาตรฐานของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2. ใช้เป็นหลักเทียบเคียง สำหรับส่งเสริม กำกับติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานโรงเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนจากทุกภาคส่วนเกณฑ์มาตรฐานโรงเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนมีองค์ประกอบหลัก 5...

ขอความอนุเคราะห์สำรวจพื้นที่เพื่อใช้ติดตั้งอุปกรณ์ตรวจวัดคุณภาพอากาศ

ดาวน์โหลดสิ่งที่ส่งมาด้วย (คลิก) 1. เอกสารแนะนำโครงการศูนย์ข้อมูลสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 2. รายละเอียดอุปกรณ์ตรวจวัดคุณภาพอากาศ 3. รายชื่อโรงเรียน (File Excel) 4. คู่มือดำเนินการเกี่ยวกับที่ราชพัสดุ และที่ดินประเภทอื่น

การประชุมสร้างความเข้าใจในการประเมินโรงเรียนภายใต้โครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา (Partnership School Project)

สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา (สนก.) ดำเนินการจัดประชุมออนไลน์สร้างความเข้าใจในการประเมินโรงเรียนภายใต้โครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา (Partnership School Project) ในวันที่ 21 กรกฎาคม 2564 ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Google Meet) มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับคณะทำงานและผู้สนับสนุนโรงเรียนในโครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา (Partnership School Project) จำนวนรวม 65 คน...

Live สด โครงการ Good​ Food​ for​ All กินดี อยู่ดี ในโรงเรียนวิถีพุทธ : อาหารที่ลดการเบียดเบียนและส่งเสริมสุขภาพจากพืช (cruelty-free, plant-based diet)

ถ่ายทอดสด! กิจกรรมครั้งที่ 2 พบกับงาน “อาหารที่ลดการเบียดเบียนและส่งเสริมสุขภาพจากพืช (cruelty-free, plant-based diet)” . โครงการ Good​ Food​ for​ All กินดี อยู่ดี ในโรงเรียนวิถีพุทธ . #โรงเรียนวิถีพุทธ #สพฐ...

ประกาศรายชื่อผู้ส่งรายงานนวัตกรรมเข้าประกวดนวัตกรรมการศึกษา เพื่อส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่การเป็นพลเมืองโลก ตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)

     ขณะนี้สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษาได้ทำการตรวจเช็คเอกสารรายงานการประกวดนวัตกรรมการศึกษา เพื่อส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่การเป็นพลเมืองโลก ตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ทั้งหมดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยท่านสามารถตรวจรายชื่อของท่านและเอกสารที่ท่านส่งตามกลุ่มด้านล่างนี้       หากท่านใดยังไม่ได้อัพโหลดเอกสารไฟล์นามสกุล .Word ,.PDF หรือ มีความต้องการแก้ไขเอกสารรายงานของตนเองเพิ่มเติม ท่านสามารถคลิกที่ “อัพโหลดเอกสารเพิ่มเติม” ได้โดยทันที โดยสามารถเพิ่มเติมเอกสารได้จนถึงวันที่...

การอบรมออนไลน์ “ผู้นำด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ภาครัฐ” (OBEC ICT Talent) รุ่นที่ 1 ปีการศึกษา 2564

เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2564 สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา ร่วมกับ มูลนิธิสานอนาคตการศึกษา CONNEXT ED จัดการอบรมออนไลน์ “ผู้นำด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ภาครัฐ” (OBEC ICT Talent) รุ่นที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ผ่านโปรแกรม...