กลุ่มโครงการพิเศษ

นางสาวนลินี  จีนกูล

นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยกลุ่มโครงการพิเศษ

 

นางมัณฑนา  ปรียวนิตย์

รองผู้อำนวยการกลุ่ม

นายพรชัย  ถาวรนาน

รองผู้อำนวยการกลุ่ม

นางสาวชญาดา  อินทรวินิจ

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

นางสุดาพร  หลวงนิหาร

พนักงานจ้างเหมาบริการ

นางสาวนิภาพร  ไชยสีมา

พนักงานจ้างเหมาบริการ

นางสาวจอมขวัญ  ดอกไธสง

พนักงานจ้างเหมาบริการ

         ภารกิจของกลุ่มโครงการพิเศษ

1. ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย รวบรวม ข้อมูลและเสนอความเห็น และสร้างองค์ความรู้ เทคนิควิธีการใหม่ๆ เกี่ยวกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา เพื่อส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนในการแข่งขันต่างๆ อาทิเช่น ด้านอาชีพ ด้านสิ่งประดิษฐ์ ด้านหุ่นยนต์ และด้านอากาศยาน
2. ศึกษา วิเคราะห์ ผลการวิจัยทางการศึกษา ข้อมูลจากการปฏิบัติงานด้านการศึกษา เพื่อเสนอแนะการจัดการศึกษา พิจารณาขยายผล หรือปรับปรุงแก้ไข
3. วางแผนการติดตามและประเมินผลการพัฒนางานด้านการจัดการเรียนการสอนระดับต่างๆ เพื่อนำมาประกอบการพิจารณาเสนอแนะความเห็นทางวิชาการและยกระดับคุณภาพการศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนานโยบายและแผนงานมาตรฐาน
4. ส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ ตามนโยบายเร่งด่วนของฝ่ายบริหารด้านการศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนในการนำนโยบายและกลยุทธ์สู่การปฏิบัติของหน่วยงาน.
5. ส่งเสริมและดำเนินการให้มีการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาต่อยอดและขยายผลให้เกิดความยั่งยืน
6. ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา การจัดการความรู้ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กับการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษาและองค์กรภายนอกทั้งในและต่างประเทศ

Message us