กลุ่มบริหารทั่วไป

นายจักรพงษ์ วงค์อ้าย

ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป

 

นางสาวมณฑาทิพย์ ศิริสุมทุม

รองผู้อำนวยการกลุ่ม

นางสุจิตรา พิชัย

รองผู้อำนวยการกลุ่ม

 

นางสาวณัฐรดา เนตรสว่าง

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

นางสาวอัญชลีพร  พรมพิชัย

เจ้าพนักงานธุรการ

 

นายบุญช่วย เสมศักดิ์

พนักงานธุรการ ระดับ 4

นางสาวศรัญญา โชติ

พนักงานบันทึกข้อมูล

นางสาวขนิษฐา  บุญตั้ง

พนักงานธุรการ

นางสาวณัฏฐกาญจน์  เนียว

พนักงานธุรการ

นางวัชรินทร์ ทองวิลัย

ลูกจ้างชั่วคราว

นางสาวนิธินาฎ  จันทร์โครต

ลูกจ้างชั่วคราว

นางสาวศศิ โกเมนธรรมโสภณ

พนักงานพิมพ์ดีด

นายวัฒนพล  สกุลพิทักษ์ดี

พนักงานจ้างเหมาบริการ

Message us