กลุ่มบริหารทั่วไป

นายจักรพงษ์ วงค์อ้าย

ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป

 

นายสพลกิตติ์ สังข์ทิพย์

นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ

นางสาวณัฐรดา เนตรสว่าง

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

นางสาวมณฑาทิพย์ ศิริสุมทุม

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

นางสุจิตรา พิชัย

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

 

นายบุญช่วย เสมศักดิ์

พนักงานธุรการ ระดับ 4

นางสาวศรัญญา โชติ

พนักงานบันทึกข้อมูล

นางวัชรินทร์ ทองวิลัย

พนักงานพิมพ์ดีด

นางสาวศศิ โกเมนธรรมโสภณ

พนักงานพิมพ์ดีด

นางสาวศิริกัญญา  ธัญญากร

พนักงานพิมพ์ดีด

นางสาวปิยฉัตร สิงห์ทองคำ

เจ้าหน้าที่สนับสนุนโครงการ

Message us