กลุ่มบริหารทั่วไป

นางสาวมณฑาทิพย์ ศิริสุมทุม

ผู้อำนวยการกลุ่ม

นางสุจิตรา พิชัย

รองผู้อำนวยการกลุ่ม

 

นางสาวณัฐรดา เนตรสว่าง

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

 

นายเตชินท์พัฒน์ โชติวัชรธนานนท์

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

 

นายบุญช่วย เสมศักดิ์

พนักงานธุรการ ระดับ 4

นางสาวศรัญญา โชติ

พนักงานบันทึกข้อมูล

นางสาวขนิษฐา  บุญตั้ง

พนักงานธุรการ

นางสาวณัฏฐกาญจน์  เนียว

พนักงานธุรการ

นางวัชรินทร์ ทองวิลัย

ลูกจ้างชั่วคราว

นางสาวศศิ โกเมนธรรมโสภณ

พนักงานงานพิมพ์ดีด

นายพีรภัทร  อยู่กลาง

พนักงานงานพิมพ์ดีด

นายกฤดิกันต์  กันยาทอง

พนักงานจ้างเหมาบริการ

S 19431435 0

นางสาวนวมลล์ เขมานุวงศ์

พนักงานจ้างเหมาบริการ

S 19431432 0

นายธีรภัทร เพ็ชรแย้ม

พนักงานจ้างเหมาบริการ

Message us