กลุ่มบริหารทั่วไป

นายจักรพงษ์ วงค์อ้าย

ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป

 

นางพิชชาภา วรวิทยาการ

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป

นายสพลกิตติ์ สังข์ทิพย์

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

นางสาวณัฐรดา เนตรสว่าง

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

นางสาวมณฑาทิพย์ ศิริสุมทุม

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

นางสุจิตรา พิชัย

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

 

นายบุญช่วย เสมศักดิ์

พนักงานธุรการ ระดับ 4

นางสาวศรัญญา โชติ

พนักงานบันทึกข้อมูล

นางวัชรินทร์ ทองวิลัย

พนักงานพิมพ์ดีด

นางสาวศศิ โกเมนธรรมโสภณ

พนักงานพิมพ์ดีด

นางสาวศิริกัญญา  ธัญญากร

พนักงานพิมพ์ดีด

นายศิวกร  กุลธรวัลลภ

พนักงานพิมพ์ดีด

นายสหัสพล ษรบัณฑิต

เจ้าหน้าที่สนับสนุนโครงการ

นางสาวปิยฉัตร สิงห์ทองคำ

เจ้าหน้าที่สนับสนุนโครงการ