เกี่ยวกับ สนก.

วิสัยทัศน์

องค์กรชั้นนำด้านงานวิจัยและนวัตกรรม เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างยั่งยืน

พันธกิจ

1.วิจัยและพัฒนานวัตกรรม เพื่อลดความเหลื่อมล้ำและสร้างโอกาสทางการศึกษา และการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 ตลอดจนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

2. มุ่งเน้นการเป็นศูนย์กลางด้านงานวิจัยและนวัตกรรมการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพมาตรฐาน ที่เอื้อต่อการเข้าถึงด้วยแพลตฟอร์มที่เหมาะสมและทันสมัย

3. มุ่งเน้นการเป็นศูนย์กลางเครือข่ายความร่วมมือด้านวิจัยและนวัตกรรมการจัดการศึกษา บูรณาการแนวทางและการทำงานระหว่างหน่วยงานภายใน สพฐ. และหน่วยงานภายนอกทุกระดับ ทั้งในและต่างประเทศ

4. สร้างบุคลากรที่มีสมรรถนะสูงและมีความเชี่ยวชาญด้านงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา ส่งเสริมศักยภาพและบทบาทที่สร้างสรรค์ของการศึกษาไทยในภูมิภาคและเวทีโลก

5. ขับเคลื่อนนโยบายเร่งด่วนและท้าทายด้วยการวิจัยและนวัตกรรมที่ทันต่อสถานการณ์และสังคมโลกที่เปลี่ยนแปลง

อำนาจหน้าที่

1. ศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ แสวงหา รวบรวม คิดค้น วิจัย ทดลองนำร่อง ติดตามประเมินผล และขยายผลนวัตกรรมการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและมาตรฐาน ในระดับนโยบายและการปฏิบัติ

2. ให้บริการ ให้คำปรึกษา บูรณาการความร่วมมือเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศ พัฒนาบุคลากรให้เป็นมืออาชีพ ขับเคลื่อน การถ่ายโอน และส่งมอบนวัตกรรมสู่ระบบการศึกษาและสาธารณะ ในฐานะศูนย์กลางการเรียนรู้ด้านการวิจัยและนวัตกรรมการจัดการศึกษา อย่างเป็นระบบ ทันสมัย และมีคุณภาพ

3. ส่งเสริมศักยภาพ สร้างโอกาส และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางการศึกษาของไทยในระดับประเทศและระดับนานาชาติ บนฐานการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

4. ปฏิบัติหน้าที่ของสำนักงานบริหารพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ตามพระราชบัญญัติพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 2562

5. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

 

Message us