กลุ่มวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน

นางณัฐชยา เม็นไธสง

ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน

ดร.วสันต์ สุทธาวาศ

รองผู้อำนวยการกลุ่ม

นางสาวธีมาพร  แก่นคำ

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

นางสาวอัญรัตน์  ขาวทอง

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

นางจิณห์นิภา ดำสนิท

พนักงานบันทึกข้อมูล

Message us