กลุ่มวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน

นางสาวสมพร สามทองกล่ำ

ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน

 

นางณัฐชยา เม็นไธสง

นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ

นายวสันต์ สุทธาวาศ

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

นางสาวฉัตรญาดา สืบสาย

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

นางจิราพร  บุญมีพิพิธ

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

นางสาวธีมาพร  แก่นคำ

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

นางจิณห์นิภา ดำสนิท

พนักงานบันทึกข้อมูล