ผู้บริหาร สนก.

ดร.รัตนา  แสงบัวเผื่อน

ผู้อำนวยการสำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านพัฒนากระบวนการเรียนรู้
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา

ดร.จักรพงษ์  วงค์อ้าย

รองผู้อำนวยการ

 

ดร.ธัญนันท์  แก้วเกิด

รองผู้อำนวยการ

 

ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ 17 มกราคม 2567

Message us