กลุ่มวิจัยและส่งเสริมคุณธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา

นายสพลกิตติ์ สังข์ทิพย์

ผู้อำนวยการกลุ่ม

นางสาวชวิกานต์ แจ่มจันทร์

รองผู้อำนวยการกลุ่ม

นางสาวเสาวนีย์ ทิพย์ฤกษ์

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

นางสาวทิฆัมพร  มาลาล้ำ

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

นางสาวจารุวรรณ กาบซ้อน

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

นางสาววาสนา   กรเกตุ

พนักงานบันทึกข้อมูล

 ภารกิจของกลุ่มวิจัยและส่งเสริมคุณธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา

1. ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย สร้างและพัฒนาองค์ความรู้ โดยเน้นการจัดการความรู้และเพื่อให้ได้นวัตกรรมการส่งเสริม ศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม จิตอาสา และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่เป็นรูปธรรมในมิติของการปฏิบัติที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตของชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและวิถีชีวิตของบุคลากรทุกประเภทในสถานศึกษาทุกระดับ ทุกประเภทในด้านต่างๆ ดังนี้
1.1 ด้านการบริหารจัดการเชิงกายภาพ
1.2 ด้านการจัดการเรียนรู้ และการพัฒนาจิตสำนึก จิตวิญญาณ
1.3 ด้านกิจกรรมส่งเสริม สนับสนุน การเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียน
1.4 ด้านการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาทุกมิติทุกระดับ
2. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดกิจกรรม และเผยแพร่ผลการวิจัย องค์ความรู้และนวัตกรรมที่ปลูกฝังศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม จิตอาสา และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม นำสู่การปฏิบัติจริงในวิถีชีวิตให้กับนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงและสามารถอยู่ร่วมกับพหุวัฒนธรรม
3. สร้างเครือข่าย ประสานความร่วมมือ ศาสนสถาน ชุมชน องค์กรทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน
ภาคประชาสังคมเพื่อส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรม ตลอดจนผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อดิจิทัลหลากหลายประเภทของโรงเรียนและเขตพื้นที่ในการเสริมสร้าง ศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม จิตอาสา และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ให้เกิดแก่ผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
4. ติดตาม ประเมินผล ยกย่อง เชิดชูและเสนอแนะแนวทางแก่โรงเรียน เพื่อให้เกิดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ การบริหารจัดการ การพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา ตลอดทั้งองค์ความรู้ให้เกิดการส่งเสริมศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม จิตอาสา และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม แก่ผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และในมิติครอบครัว ชุมชน พลเมือง สังคมโลก อย่างเต็มรูปแบบและยั่งยืน

Message us