กลุ่มวิจัยและส่งเสริมคุณธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา

ดร.บรรเจอดพร  สู่แสนสุข

ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยและส่งเสริมคุณธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา

นางสาวชวิกานต์ แจ่มจันทร์

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

นางสาวเสาวนีย์ ทิพย์ฤกษ์

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

นางสาวจารุวรรณ กาบซ้อน

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

นางสาวทิฆัมพร  มาลาล้ำ

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

นางสาววาสนา   กรเกตุ

พนักงานบันทึกข้อมูล

 ภารกิจของกลุ่มวิจัยและส่งเสริมคุณธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา

1. ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย สร้างและพัฒนาองค์ความรู้ โดยเน้นการจัดการความรู้และเพื่อให้ได้นวัตกรรมการส่งเสริม ศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม จิตอาสา และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่เป็นรูปธรรมในมิติของการปฏิบัติที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตของชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและวิถีชีวิตของบุคลากรทุกประเภทในสถานศึกษาทุกระดับ ทุกประเภทในด้านต่างๆ ดังนี้
1.1 ด้านการบริหารจัดการเชิงกายภาพ
1.2 ด้านการจัดการเรียนรู้ และการพัฒนาจิตสำนึก จิตวิญญาณ
1.3 ด้านกิจกรรมส่งเสริม สนับสนุน การเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียน
1.4 ด้านการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาทุกมิติทุกระดับ
2. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดกิจกรรม และเผยแพร่ผลการวิจัย องค์ความรู้และนวัตกรรมที่ปลูกฝังศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม จิตอาสา และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม นำสู่การปฏิบัติจริงในวิถีชีวิตให้กับนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงและสามารถอยู่ร่วมกับพหุวัฒนธรรม
3. สร้างเครือข่าย ประสานความร่วมมือ ศาสนสถาน ชุมชน องค์กรทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน
ภาคประชาสังคมเพื่อส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรม ตลอดจนผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อดิจิทัลหลากหลายประเภทของโรงเรียนและเขตพื้นที่ในการเสริมสร้าง ศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม จิตอาสา และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ให้เกิดแก่ผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
4. ติดตาม ประเมินผล ยกย่อง เชิดชูและเสนอแนะแนวทางแก่โรงเรียน เพื่อให้เกิดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ การบริหารจัดการ การพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา ตลอดทั้งองค์ความรู้ให้เกิดการส่งเสริมศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม จิตอาสา และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม แก่ผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และในมิติครอบครัว ชุมชน พลเมือง สังคมโลก อย่างเต็มรูปแบบและยั่งยืน