กลุ่มวิจัยและส่งเสริมการวิจัยทางการศึกษา

นายนพพร แสงอาทิตย์

ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยและส่งเสริมการวิจัยทางการศึกษา

 

นายวิทยา ศรีพันชาติ

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

 

นางสาวกัญญาพร  ไทรชมภู

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

นางสาวสุวรรณา  กลิ่นนาค

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

นางสาวสุนิศา  หวังพระธรรม

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

 

นายจักรกฤษ  ภัสสรประทีป

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

นางสาวอรทัย สุขขาว

พนักงานพิมพ์ดีด

กลุ่มวิจัยและส่งเสริมการวิจัยทางการศึกษา  โทรศัพท์ : 02-2885882-3 E-mail : researchgroup.obec@gmail.com

ภารกิจ

1. ดำเนินการวิจัยและส่งเสริมการวิจัย เพื่อให้ได้องค์ความรู้ วิเคราะห์ สรุป และรายงานผลเพื่อใช้ในการกำหนดนโยบายหรือการแก้ปัญหาการปฏิบัติงานของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2. สร้างความตระหนัก และพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากรในด้านการวิจัยและส่งเสริมการใช้ผลการวิจัยในการพัฒนางาน เพื่อกระตุ้นให้เกิดการทำงานและมุ่งสร้างวัฒนธรรมการวิจัยในการทำงานของบุคลากร
3. พัฒนาระบบสารสนเทศด้านการวิจัยการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทั้งในด้านทะเบียนงานวิจัยและทะเบียนนักวิจัย
4. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสารเกี่ยวกับการวิจัยและการส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการวิจัย
5. การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยการศึกษาขั้นพื้นฐานกับหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอก ทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาสังคม

Message us