ศูนย์ขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล

นายจักรพงษ์ วงค์อ้าย

ผู้อำนวยการศูนย์ขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล

 

นางสาวนันทวัน  ภูมีนอก

นักวิชาการศึกษา

 

นางสาวปรียาพร  อินทร์โสม

นักวิชาการศึกษา

 

ว่าที่ร้อยตรีหญิง นิศาลักษณ์  อำนักมณี

นักวิชาการศึกษา

 

นางสาวศศิภัสสร  ภาศักดี

นักวิชาการศึกษา

 

นางสาวศุภนิดา  ภูสนิท

นักวิชาการศึกษา

 

นายศราวุฒิ  อามาตมนตรี

นักวิชาการศึกษา

 

นางสาวพัณณิตา  กัลปหา

นักวิชาการศึกษา

 

นางสาวสุวนีย์ กุลวาไชย

นักวิชาการศึกษา

 

นางสาวจิตชนก  ชัยพลเดช

พนักงานจ้างเหมาบริการ

 

นายพุฒิพงศ์  ทรัพย์สมบัติ

พนักงานจ้างเหมาบริการ

 

นายติณณ์วาริท  ธนชนม์ญาโรจน์

พนักงานจ้างเหมาบริการ

นางสาวญาดา นิ่มหนู

 พนักงานจ้างเหมาบริการ

นางสาวสุกัญญา จินตะสะวิน

พนักงานจ้างเหมาบริการ

นางสาวกุลยา แก้ววิไล

พนักงานจ้างเหมาบริการ

Message us