ศูนย์ขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล

นายจักรพงษ์ วงค์อ้าย

ผู้อำนวยการศูนย์

 

นางสาวนันทวัน  ภูมีนอก

นักวิชาการศึกษา

 

นางสาวปรียาพร  อินทร์โสม

นักวิชาการศึกษา

 

ว่าที่ร้อยตรีหญิง นิศาลักษณ์  อำนักมณี

นักวิชาการศึกษา

 

นางสาวศศิภัสสร  ภาศักดี

นักวิชาการศึกษา

 

นางสาวศุภนิดา  ภูสนิท

นักวิชาการศึกษา

 

นายศราวุฒิ  อามาตมนตรี

นักวิชาการศึกษา

 

นางสาวพัณณิตา  กัลปหา

นักวิชาการศึกษา

 

นางสาวปพัชญา  อ่อนแดง

นักวิชาการศึกษา

 

นางสาวสุวนีย์ กุลวาไชย

นักวิชาการศึกษา

 

นางสาวมยุรี  แดงจุ้ย

พนักงานจ้างเหมาบริการ

 

นายธนทัต   อนุกูล

พนักงานจ้างเหมาบริการ

 

นางสาวจิตชนก  ชัยพลเดช

พนักงานจ้างเหมาบริการ

 

นายพุฒิพงศ์  ทรัพย์สมบัติ

พนักงานจ้างเหมาบริการ

 

นายติณณ์วาริท  ธนชนม์ญาโรจน์

พนักงานจ้างเหมาบริการ

Message us