ศูนย์ขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล

ดร.ภูธร  จันทะหงษ์  ปุณยจรัสธำรง

ผู้อำนวยการศูนย์โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล

นายจักรพงษ์ วงค์อ้าย

รองผู้อำนวยการศูนย์

 

นางสาวนันทวัน  ภูมีนอก

นักวิชาการศึกษา

 

นางสาวปรียาพร  อินทร์โสม

นักวิชาการศึกษา

 

ว่าที่ร้อยตรีหญิง นิศาลักษณ์  อำนักมณี

นักวิชาการศึกษา

 

นางสาวศศิภัสสร  ภาศักดี

นักวิชาการศึกษา

 

นางสาวศุภนิดา  ภูสนิท

นักวิชาการศึกษา

 

นายศราวุฒิ  อามาตมนตรี

นักวิชาการศึกษา

 

นางสาวพัณณิตา  กัลปหา

นักวิชาการศึกษา

 

นางสาวปพัชญา  อ่อนแดง

นักวิชาการศึกษา

 

นายชาญวิทย์  ภูผา

นักวิชาการศึกษา

 

นางสาวมยุรี  แดงจุ้ย

พนักงานจ้างเหมาบริการ

 

นางสาวประภัสสร  กรัดสุข

พนักงานจ้างเหมาบริการ

 

นางสาวสุทธิดา  ปันสุรัตน์

พนักงานจ้างเหมาบริการ

 

นายธนทัต   อนุกูล

พนักงานจ้างเหมาบริการ

 

นางสาวจิตชนก  ชัยพลเดช

พนักงานจ้างเหมาบริการ

 

นายพุฒิพงศ์  ทรัพย์สมบัติ

พนักงานจ้างเหมาบริการ

Message us