ศูนย์ขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล

ดร.ภูธร  จันทะหงษ์  ปุณยจรัสธำรง

ผู้อำนวยการศูนย์โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล

นายจักรพงษ์ วงค์อ้าย

รองผู้อำนวยการศูนย์

นางสาวณัฐรดา เนตรสว่าง

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

นางสาวมณฑาทิพย์ ศิริสุมทุม

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

 

นางสาวภัทรวดี  เสาร์แดน

ครูช่วยราชการ

 

นางสาวนิศาลักษณ์  อำนักมณี

นักวิชาการศึกษา

 

นางสาวปรียาพร  อินทร์โสม

นักวิชาการศึกษา

 

นางสาวนันทวัน  ภูมีนอก

นักวิชาการศึกษา

 

นางสาวศศิภัสสร  ภาศักดี

นักวิชาการศึกษา

 

นางสาวพัณณิตา  กัลปหา

นักวิชาการศึกษา

 

นายศราวุฒิ  อามาตมนตรี

นักวิชาการศึกษา

 

นางสาวศุภนิดา  ภูสนิท

นักวิชาการศึกษา

 

นางสาวประภัสสร  กรัดสุข

เจ้าหน้าที่สนับสนุนโครงการ

 

นางสาวมยุรี  แดงจุ้ย

เจ้าหน้าที่สนับสนุนโครงการ

 

นางสาวนิฐินาฏ  จันทร์โครต

เจ้าหน้าที่สนับสนุนโครงการ

 

นางสาวสุทธิดา  ปันสุรัตน์

เจ้าหน้าที่สนับสนุนโครงการ

 

นายธนทัต   อนุกูล

เจ้าหน้าที่สนับสนุนโครงการ

Message us