กลุ่มวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการบริหาร

ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการบริหาร

นางมัณฑนา ปรียวนิตย์

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

นางสาวนภัสสรณ์  ฐิติวัฒนานันท์

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

นางสาวปวีณา  พริ้งเพราะ

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

นายพัสกร แสงเทศ

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

นายอัครเดช อุ่มผาง

พนักงานจ้างเหมาบริการ

นางสาวพิณกรณ์  สุวรรณทิพย์

พนักงานจ้างเหมาบริการ

 

นางสาววรรณพร  อำนักมณี
พนักงานจ้างเหมาบริการ

 ภารกิจของกลุ่มวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการบริหาร

1. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยเกี่ยวกับระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ นโยบาย ข้อตกลงระดับนานาชาติ ทิศทางและแนวโน้มในการจัดการศึกษาระดับนานาชาติ เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพการจัดการศึกษา
2. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยและการศึกษาเปรียบเทียบรูปแบบการบริหารจัดการ การพัฒนาคุณภาพองค์กร และการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือด้านการศึกษาของนานาชาติ

3. ศึกษา วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ด้านเทคนิค วิธีการและนวัตกรรมด้านการบริหารจัดการศึกษา เพื่อการยกระดับคุณภาพจัดการศึกษาสู่การเป็นพลเมืองโลกอย่างยั่งยืน
4. การพัฒนาระบบการจัดการนวัตกรรมการศึกษาสู่การพัฒนาต่อยอด และสร้างสรรค์นวัตกรรมการศึกษา
5. จัดทำยุทธศาสตร์/แผนปฏิบัติงานความร่วมมือในการพัฒนานวัตกรรมการบริหารการศึกษา ทั้งระยะสั้นและระยะยาว และข้อเสนอทางวิชาการเพื่อการกำหนดนโยบาย และการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
6. เชื่อมโยง/บูรณาการเครือข่ายความร่วมมือ ทั้งหน่วยงาน/องค์กร/บุคคล คิดค้นวิจัย และพัฒนานวัตกรรมการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานและปฐมวัยที่สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่ปรุบปรุง พ.ศ. 2545 นโยบายของรัฐบาลกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทิศทางการจัดการศึกษาของนานาชาติข้อตกลงของประชาคมอาเซียน และสากล
7. พัฒนาระบบสารสนเทศด้านนวัตกรรมการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการบริหารจัดการ
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการระดมทรัพยากร การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จากหน่วยงาน/องค์กร/บุคคล ทั้งภายในและต่างประเทศ
8. วิจัยและพัฒนานวัตกรรมการบริหาร คุณภาพและวัฒนธรรมการเรียนรู้ขององค์กร เพื่อการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
9. ปฏิบัติการวิจัยพัฒนา และปฏิบัติการภาคสนามในการศึกษาร่วมกับหน่วยงาน/องค์กรภาครัฐ ทั้งในและต่างประเทศ
10. วิจัยและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการศึกษา ทั้งภายในและต่างประเทศ เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา
11. วิจัย ติดตาม ประเมินผล และให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะในการบริหารจัดการศึกษาอย่างเป็นระบบ และต่อเนื่อง เพื่อนำข้อมูลที่ได้ประกอบการตัดสินใจและกำหนดเป็นนโยบายการพัฒนาการจัดการศึกษา
12. ส่งเสริมสนับสนุนและเผยแพร่ผลงานและตัวอย่างความสำเร็จด้านนวัตกรรมทั้งในรูปแบบต่างๆ ทั้งในรูปแบบต่างๆ ทั้งสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การประชาสัมพันธ์ การให้รางวัล การอบรม การประชุม และสัมมนาวิชาการ รวมถึงการนำเสนอผลงานในเวทีนานาชาติ

 

Message us