กลุ่มวิจัยและพัฒนาองค์การแห่งการเรียนรู้

ดร.จักรพงษ์  วงค์อ้าย

ผู้อำนวยการกลุ่ม

ดร.ฐาปณัฐ  อุดมศรี

รองผู้อำนวยการกลุ่ม

นางสาวปุณณภา  เทพทุมมี

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

นายธัญญภัสร์  จำเริญบุญ

พนักงานจ้างเหมาบริการ

นางสาวสุภาพร  ทองร้อยชั่ง

พนักงานจ้างเหมาบริการ

นายณัฐศาสตร์  ส่องแสง

พนักงานจ้างเหมาบริการ

นาย สหรัถ อินทรีย์เขียว

พนักงานจ้างเหมาบริการ

Message us