กลุ่มวิจัยและพัฒนาองค์การแห่งการเรียนรู้

ดร.จักรพงษ์  วงค์อ้าย

ผู้อำนวยการกลุ่ม

ดร.ฐาปณัฐ  อุดมศรี

รองผู้อำนวยการกลุ่ม

นายวิทยา  ศรีพันชาติ

รองผู้อำนวยการกลุ่ม

นางสาวรพิชา  ไวสาหลง

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

นายฉัตรชัย  สารีวัลย์

พนักงานจ้างเหมาบริการ

นางสาววนาลี  ฉิมเกิด

พนักงานจ้างเหมาบริการ

Message us