กลุ่มวิจัยและพัฒนาองค์การแห่งการเรียนรู้

ดร.จักรพงษ์  วงค์อ้าย

ผู้อำนวยการกลุ่ม

ดร.ฐาปณัฐ  อุดมศรี

รองผู้อำนวยการกลุ่ม

นางสาวอัญญรัตน์ ขาวทอง

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

นายทศวรรษ  เกิดติ๋ง

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

นายฉัตรชัย  สารีวัลย์

เจ้าหน้าที่สนับสนุนโครงการ

นายอาทิตย์  ฉิมนอก

เจ้าหน้าที่สนับสนุนโครงการ

นางสาววนาลี  ฉิมเกิด 

เจ้าหน้าที่สนับสนุนโครงการ

Message us