ติดต่อเรา

ช่องทางการติดต่อ

สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา

Call us on

1. หน้าห้องผู้อำนวยการ 0-2288-5888

2. กลุ่มบริหารทั่วไป 0-2288-5878

3. กลุ่มวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการบริหาร 0-2288-5893

4. กลุ่มวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน 0-2288-5892

5. กลุ่มวิจัยและส่งเสริมการวิจัยทางการศึกษา 0-2288-5883

6. กลุ่มวิจัยและพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้ 0-2288-5881

7. กลุ่มวิจัยและส่งเสริมคุณธรรมฯ 0-2288-5879

8. กลุ่มโครงการพิเศษ 0-2288-5897

9. ศูนย์ขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล 0-2288-5896

10. กลุ่มพัฒนาโรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริและโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 0-2288-5872

สถานที่ตั้ง

อาคาร สพฐ. 5 ชั้น 10 ถ.ราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

Email us at

saraban04008@obec.go.th

Message us