การแข่งขันคณิตศาสตร์โลก ระดับประถมศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2566 Po Leung Kuk Primary
Mathematics World Contest 2023 (PMWC 2023) ผ่านระบบออนไลน์

วันที่ 13 กรกฏาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ธนกุล ผู้อำนวยการสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน พร้อมกล่าวต้อนรับคณะผู้แทนนักเรียนไทย และได้รับเกียรติจาก นายกิตติศักดิ์ ศรีปทุมานุรักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวัดนายโรง ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันคณิตศาสตร์โลก ระดับประถมศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2566 Po Leung Kuk Primary Mathematics World Contest 2023 (PMWC 2023) ผ่านระบบออนไลน์ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 12 – 17 กรกฎาคม 2566 ณ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง และโรงแรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพมหานคร เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้พัฒนาด้านการคิดวิเคราะห์ และส่งเสริมอัจฉริยภาพนักเรียนที่มีความสามารถด้านคณิตศาสตร์อย่างเต็มตามศักยภาพ ได้แลกเปลี่ยนการเรียนรู้สู่เวทีวิชาการ ระดับนานาชาติ โดยมี นายปราโมทย์ ขจรภัย ที่ปรึกษาโครงการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ได้ให้เกียรติร่วมพิธีเปิดการแข่งขัน ให้คำปรึกษา และแนะนำแนวทางการดำเนินการจัดการแข่งขันดังกล่าว

Message us