การวิจัยรูปแบบการพัฒนาของบริษัทรายกรณีศึกษาของบริษัท 17 เรื่อง ของสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

ตามที่สำนักงานพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา (สนก.) ร่วมกับมูลนิธิสานอนาคตการศึกษา คอนเน็กซ์อีดี ดำเนินการส่งเสริมงานวิจัยและนวัตกรรมการบริหาร รวมทั้งพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือของทุกภาคส่วน ด้วยการวิจัยรูปแบบการพัฒนาของบริษัทรายกรณีศึกษาของบริษัท 17 เรื่อง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาวิจัยการดำเนินงานขอภาคเอกชนในรูปแบบต่างๆ เพื่อหานวัตกรรมนำไปขยายผลสู่โรงเรียนในสังกัด สพฐ. ต่อไป โดยมอบหมายให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในการดำเนินการศึกษาวิจัย ทั้ง 17 เรื่อง ทั้งนี้การศึกษาวิจัยดังกล่าวเสร็จสิ้นแล้ว และเพื่อเป็นประโยชน์ต่อโรงเรียนทั่วประเทศในสังกัด สพฐ. สนก.จึงดำเนินการเผยแพร่ผลการวิจัยทั้ง 17 เรื่อง เพื่อเปิดโอกาสให้โรงเรียนที่สนใจสามารถเข้าศึกษาเพื่อปรับเป็นแนวทางนำไปใช้ตามความเหมาะสม ดังต่อไปนี้

โมเดลที่ 1

โครงการ “Teacher as Coach เซ็นทรัลทำ เพื่อครูเป็นโค้ช”

โมเดลที่ 2

โครงการ STEEM EDUCATION 4.0

โมเดลที่ 3

OTOP JUNIOR

โมเดลที่ 4

โครงการผู้นำด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ICT Talent

โมเดลที่ 5

โครงการบัวหลวงก่อการครู

โมเดลที่ 6

โครงการศูนย์การเรียนรู้ (Professional Learning School)

โมเดลที่ 7

โครงการศูนย์การเรียนรู้ธุรกิจค้าปลีก (BJC Mode)

โมเดลที่ 8

โครงการ TRAIN THE TRAINER BY PROFESSIONAL

โมเดลที่ 9

โครงการ Clicker นวัตกรรมการศึกษาเพื่อการเรียนรู้เชิงรุก

โมเดลที่ 10

โครงการ NOTEBOOK FOR EDUCATION

โมเดลที่ 11

โครงการต้นกล้าไร้ถัง

โมเดลที่ 12

โครงการ”ผอ.กล้าเปลี่ยน ครูกล้าปรับ” เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา

โมเดลที่ 13

โครงการ WHOLE SCHOOL นวัดกรรมเชิงระบบเพื่อการยกระดับคุณภาพการศึกษาไทย

โมเดลที่ 14

โครงการนวัดกรรมแผนพัฒนาโรงเรียน 4.0

โมเดลที่ 15

โครงการ Active Learning School

โมเดลที่ 16

โครงการเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่แบบครบวงจร

โมเดลที่ 17

โครงการ LEARNING CENTER ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน

Message us