06_Student Potential

เปิดรับสมัครนักเรียนที่มีทักษะทางภาษาจีนและกำลังเรียนอยู่ชั้น ม.6 (ใช้ผลการเรียน ม.5 ยื่นสมัคร) ให้มีโอกาสเรียนต่อ ป.ตรี สาขาบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ ธุรกิจจีน – อาเซียน

เปิดรับสมัครนักเรียนที่มีทักษะทางภาษาจีนและกำลังเรียนอยู่ชั้น ม.6 (ใช้ผลการเรียน ม.5 ยื่นสมัคร) ให้มีโอกาสเรียนต่อ ป.ตรี สาขาบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ ธุรกิจจีน - อาเซียน - เรียนต่อ ป.ตรี ได้ 2 ปริญญา (ม.สวนดุสิต และ ม.กวางสี)...

ร่วมเป็นเกียรติร่วมแจกเหรียญรางวัลสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ แคนาดา CMO (Canadian Mathematical Olympiad)

วันที่ 8 เมษายน 2564 เวลา 10.30 น. เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มอบหมายให้สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา โดย ดร.สมพร สามทองกล่ำ รักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านวิจัยทางการศึกษา เข้าร่วมเป็นเกียรติร่วมแจกเหรียญรางวัลสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ แคนาดา CMO (Canadian Mathematical Olympiad) สำหรับนักเรียนในสนามสอบประเทศไทย...

โครงการเสริมสร้างศักยภาพเยาวชนและครูผู้สอน กิจกรรมที่ 2 เสริมสร้างศักยภาพและคุณธรรมจริยธรรมครูผู้สอน ภายใต้หลักสูตร การสอนเพื่อพัฒนากระบวนการอ่าน คิดวิเคราะห์เชื่อมโยง ของนักเรียน

ในวันที่ 6 เมษายน 2564 กลุ่มวิจัยและส่งเสริมคุณธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา ร่วมกับธนาคารออมสิน สำนักงานใหญ่ ดำเนินการโครงการเสริมสร้างศักยภาพเยาวชนและสิ่งแวดล้อม กิจกรรมที่ 2 เสริมสร้างศักยภาพและคุณธรรมจริยธรรมครูผู้สอน ภายใต้หลักสูตร การสอนเพื่อพัฒนากระบวนการอ่าน คิดวิเคราะห์เขื่อมโยง ของนักเรียน รหัสหลักสูตร 63001 รุ่นที่ 1...

การประชุมเชิงปฏิบัติการคัดเลือกข้อเสนอโครงการผลงานสิ่งประดิษฐ์แนวคิดใหม่และการคัดเลือกภาพวาดจินตนาการอนาคต

วันที่ 22-26 มีนาคม 2564  สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา โดยกลุ่มโครงการพิเศษ ได้ดำเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการคัดเลือกข้อเสนอโครงการผลงานสิ่งประดิษฐ์แนวคิดใหม่และการคัดเลือกภาพวาดจินตนาการอนาคต ระหว่างวันที่ 22-26 มีนาคม 2564 ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร โดยการจัดการประชุมในครั้งมีวัตถุประสงค์เพื่อพิจารณาข้อเสนอโครงการสิ่งประดิษฐ์แนวคิดใหม่ ภายใต้หัวข้อ Inventions for Sustainable...

ประชุมหารือเรื่องกรอบมาตรฐานการจัดกิจกรรมแข่งขันหุ่นยนต์

วันที่ 21 ธันวาคม 2563 เวลา 09.09 น. ดร.อโณทัย  ไทยวรรณศรี ผู้อำนวยการสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษารักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ร่วมหารือกับ ผู้แทน สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ในเรื่องกรอบมาตรฐานการจัดกิจกรรมแข่งขันหุ่นยนต์  ณ ห้องประชุมสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา อาคาร สพฐ. 5...

เปิดรับข้อเสนอโครงการ การพัฒนานวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์แนวคิดใหม่ และภาพวาดจินตนาการอนาคต

เปิดรับข้อเสนอโครงการ การพัฒนานวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์แนวคิดใหม่ และภาพวาดจินตนาการอนาคต ภายใต้หัวข้อ Inventions for Sustainable Development Project ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 15 ม.ค. 2564 สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://obecyounginventor.innoobec-project.com/

โครงการนักธุรกิจน้อยมีคุณธรรมนำสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ร่วมออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ในงานวันพ่อแห่งชาติ

" frameborder="0" allowfullscreen="allowfullscreen"> โครงการนักธุรกิจน้อยมีคุณธรรมนำสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา สพม.เขต 9 จ.นครปฐม และโรงเรียนชะอำคุณหญิงเนื่องบุรี สพม.เขต 10 จ.เพชรบุรี ร่วมออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ในงานวันพ่อแห่งชาติ ระหว่างวันที่ 1-6 ธันวาคม 2563 ณ มิวเซียมสยาม...

การแข่งขันหุ่นยนต์พัฒนาศักยภาพเยาวชนไทยด้านหุ่นยนต์ ครั้งที่ 1

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2563 ดร.อโณทัย   ไทยวรรณศรี ผู้อำนวยสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ผู้แทนเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันหุ่นยนต์พัฒนาศักยภาพเยาวชนไทยด้านหุ่นยนต์ ครั้งที่ 1 โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 20-22 พฤศจิกายน 2563 ณ โรงเรียนหนองบัว สพม.เขต 42...