การประชุมปฏิบัติการพิจารณาคัดเลือกผลงานวิจัยดี มีคุณภาพ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รอบที่ 1

กลุ่มวิจัยและส่งเสริมการวิจัยทางการศึกษา สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา ได้ดำเนินการจัดประชุมปฏิบัติการพิจารณาคัดเลือกผลงานวิจัยดี มีคุณภาพ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รอบที่ 1 ระหว่างวันที่ 19- 22 เมษายน 2566 ณ โรงแรมบียอนด์ สวีท เขต บางพลัด กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพิจารณาคัดเลือกผลงานวิจัยของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาที่ส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมการประกวดผลงานวิจัยดี มีคุณภาพ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งมีผลงานวิจัยที่ส่งเข้าร่วมการประกวดครั้งนี้ จำนวนทั้งสิ้น 132 เรื่อง จาก 59 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประกอบด้วย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จำนวน 38 เขต และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา จำนวน 21 เขต โดยแบ่งเป็นผลงานวิจัยประเภทบุคคล จำนวน 113 เรื่อง และผลงานวิจัยประเภทหน่วยงาน จำนวน 19 เรื่อง และผลงานวิจัยมีความเกี่ยวข้องกับนโยบายการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 4 ด้าน ดังนี้ 1) ด้านความปลอดภัย จำนวน 13 เรื่อง 2) ด้านโอกาสและการลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา จำนวน 7 เรื่อง 3) ด้านคุณภาพ จำนวน 88 เรื่อง และ 4) ด้านประสิทธิภาพ จำนวน 24 เรื่อง โดยผู้เข้าร่วมการประชุมมีจำนวนทั้งสิ้น 26 คน ประกอบด้วย คณะทำงานจากส่วนกลาง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะทำงานจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และข้าราชการบำนาญ ผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการวิจัยทางการศึกษา กิจกรรมการประชุมประกอบด้วย การนำเสนอข้อมูลผลงานวิจัยที่ส่งเข้าร่วมการประกวดผลงานวิจัยดี มีคุณภาพ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน การชี้แจงหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกผลงานวิจัยรอบที่ 1 และการแบ่งกลุ่มปฏิบัติการพิจารณาคัดเลือกผลงานวิจัยดี มีคุณภาพ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รอบที่ 1 ซึ่งผลงานวิจัยที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกจากคณะกรรมการในรอบที่ 1 จะผ่านเข้าสู่การพิจารณาคัดเลือกในรอบที่ 2 ต่อไป

Message us