05_วสศ.

วารสารการวิจัยการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBEC Basic Education Research Journal)

วารสารการวิจัยการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBEC Basic Education Research Journal) มีนโยบายในการเป็นสื่อกลาง และเผยแพร่บทความวิจัยที่นำไปสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน และการนำองค์ความรู้ที่ผ่านกระบวนการวิจัยไปสู่การปฏิบัติในสถานศึกษา ชุมชน สังคม มีขอบเขตเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อส่งเสริม และเผยแพร่บทความวิจัยในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และหน่วยงานภายนอก และเพื่อเป็นสื่อกลางในการนำเสนอองค์ความรู้ที่ได้จากบทความวิจัยสู่การนำไปใช้ประโยชน์ทางการศึกษา 

การประชุมปฏิบัติการพัฒนาระบบการเผยแพร่บทความวิจัยและจัดทำวารสารการวิจัยการศึกษาขั้นพื้นฐาน ฉบับที่ 1

เมื่อวันที่ 23- 26 พฤศจิกายน 2564 กลุ่มวิจัยและส่งเสริมการวิจัยทางการศึกษา สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา นำโดยนางสาวดุจดาว ทิพย์มาตย์ ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยและส่งเสริมการวิจัยทางการศึกษา และคณะ ได้ดำเนินการจัดประชุมปฏิบัติการพัฒนาระบบการเผยแพร่บทความวิจัยและจัดทำวารสารการวิจัยการศึกษาขั้นพื้นฐาน ฉบับที่ 1 ณ โรงแรมบียอนด์สวีท เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร ซึ่งในการประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำวารสารการวิจัยการศึกษาขั้นพื้นฐาน ฉบับที่...

การประชุมปฏิบัติการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโครงการการนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา โดยกลุ่มวิจัยและส่งเสริมการวิจัยทางการศึกษา ดำเนินการจัดประชุมปฏิบัติการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโครงการการนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เมื่อวันที่ 17-20 มีนาคม 2564 ณ โรงแรมบียอนด์ สวีท เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร โดยในวันที่ 19 มีนาคม 2564 ได้รับเกียรติจากท่านรองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน...

การประชุมปฏิบัติการจัดทำเอกสารรายงานการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และแนวทางการขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมโรงเรียนเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ (School as Learning Community) เพื่อพัฒนาสมรรถนะพลเมืองรุ่นใหม่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2563 กลุ่มวิจัยและส่งเสริมการวิจัยทางการศึกษา สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา นำโดย นางสาวดุจดาว  ทิพย์มาตย์ ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยและส่งเสริมการวิจัยทางการศึกษา และคณะ ได้ดำเนินการจัดประชุมปฏิบัติการจัดทำเอกสารรายงานการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และแนวทางการขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมโรงเรียนเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ (School as Learning Community)...

ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการการส่งเสริมโรงเรียนเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ (School as Learning Community)เพื่อพัฒนาสมรรถนะพลเมืองรุ่นใหม่

เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2563 กลุ่มวิจัยและส่งเสริมการวิจัยทางการศึกษา สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา นำโดย นางสาวดุจดาว ทิพย์มาตย์ ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยและส่งเสริมการวิจัยทางการศึกษา นางสาวกัญญาพร  ไทรชมภู นักวิชาการศึกษา นางสาวสุวรรณา กลิ่นนาค นักวิชาการศึกษา และนางสาวสุนิศา หวังพระธรรม นักวิชาการศึกษา ได้ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการการส่งเสริมโรงเรียนเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้...

ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการการนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์

เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2563 กลุ่มวิจัยและส่งเสริมการวิจัยทางการศึกษา สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา นำโดย นางสาวดุจดาว  ทิพย์มาตย์ ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยและส่งเสริมการวิจัยทางการศึกษา นางสาวสุวรรณา  กลิ่นนาค นักวิชาการศึกษา ผู้รับผิดชอบโครงการการนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ และนายศักดิ์สิน  ช่องดารากุล (ข้าราชการบำนาญ) ที่ปรึกษาโครงการการนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ ได้ลงพื้นที่เพื่อติดตามการดำเนินงานโรงเรียนที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานโครงการการนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ของจังหวัดระยอง ได้แก่...

การประชุมปฏิบัติการพัฒนาระบบการเผยแพร่บทความวิจัยในรูปแบบ e – journal

กลุ่มวิจัยและส่งเสริมการวิจัยทางการศึกษา สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา จัดประชุมปฏิบัติการพัฒนาระบบการเผยแพร่บทความวิจัยในรูปแบบ e - journal ระหว่างวันที่ 29 กรกฎาคม – 1 สิงหาคม 2563 ณ โรงแรมบียอนด์ สวีท เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร โดยเมื่อวันพุธที่ 29...

การประชุมปฏิบัติการจัดการความรู้แผนปฏิบัติการโครงการส่งเสริมโรงเรียนเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ (School as Learning Community) เพื่อพัฒนาสมรรถนะพลเมืองรุ่นใหม่

เมื่อจันทร์วันที่ 13 กรกฎาคม 2563 กลุ่มวิจัยและส่งเสริมการวิจัยทางการศึกษา ได้รับเกียรติจากท่าน ดร.อโณทัย ไทยวรรณศรี ผู้อำนวยการสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา ซึ่งได้ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดและบรรยายพิเศษในการประชุมปฏิบัติการจัดการความรู้แผนปฏิบัติการโครงการส่งเสริมโรงเรียนเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ (School as Learning Community) เพื่อพัฒนาสมรรถนะพลเมืองรุ่นใหม่ โดยการประชุมดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 13 – 15 กรกฎาคม...

การประชุมปฏิบัติการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโครงการการนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์

เมื่อวันที่ 23 - 27 มีนาคม 2563 กลุ่มวิจัยและส่งเสริมการวิจัยทางการศึกษา สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา ได้จัดประชุมปฏิบัติการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโครงการการนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร โดยการจัดประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณะกรรมการร่วมกันพิจารณาข้อเสนอโครงการการนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ ตามหลักเกณฑ์การพิจารณา  4 ด้าน 1) ด้านความสำคัญและความจำเป็น 2)...

การประชุมปฏิบัติการจัดทำเกณฑ์โรงเรียนเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ (School as Learning Community เพื่อพัฒนาสมรรถนะพลเมืองรุ่นใหม่ คู่มือการจัดกิจกรรมโรงเรียนประเมินตนเอง และจัดโครงร่างงานวิจัยระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา)

เมื่อวันที่ 15-18 กุมภาพันธ์ 2563 กลุ่มวิจัยและส่งเสริมการวิจัยทางการศึกษา สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา ได้จัดประชุมปฏิบัติการจัดทำเกณฑ์โรงเรียนเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ (School as Learning Community) เพื่อพัฒนาสมรรถนะพลเมืองรุ่นใหม่ คู่มือการจัดกิจกรรมโรงเรียนประเมินตนเอง และจัดทำโครงร่างงานวิจัยระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ณ โรงแรมกานต์มณี พาเลซ ถนนประดิพัทธ์ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท...

การประชุมปฏิบัติการจัดทำแนวทางการยกระดับคุณภาพโรงเรียนเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ (School as Learning Community)เพื่อพัฒนาสมรรถนะพลเมืองรุ่นใหม่

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563 กลุ่มวิจัยและส่งเสริมการวิจัยทางการศึกษา สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษาได้รับเกียรติจากท่าน ดร.เบญจลักษณ์ น้ำฟ้า ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมปฏิบัติการจัดทำแนวทางการยกระดับคุณภาพโรงเรียนเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ (School as Learning Community) เพื่อพัฒนาสมรรถนะพลเมืองรุ่นใหม่และได้รับเกียรติจากท่าน รศ.ดร.สิริพันธุ์ สุวรรณมรรคา วิทยากรผู้มากประสบการณ์ด้านการพัฒนาการศึกษาจากคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย...

การประชุมปฏิบัติการจัดทำเกณฑ์การประกวดวิจัยดี มีนวัตกรรม และเกณฑ์การพิจารณาโครงการการนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ และการพัฒนาต่อยอดงานวิจัย

วันที่ 16 ธันวาคม 2562 ดร.อโณทัย ไทยวรรณศรี ผู้อำนวยการสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษามอบหมายให้ ดร.อรนุช มั่งมีสุขศิริ ผู้เชี่ยวชาญสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานด้านพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ เป็นประธานเปิดการประชุมปฏิบัติการจัดทำเกณฑ์การประกวดวิจัยดี มีนวัตกรรม และเกณฑ์การพิจารณาโครงการการนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ และการพัฒนาต่อยอดงานวิจัย ซึ่งจัดโดยกลุ่มวิจัยและส่งเสริมการวิจัยทางการศึกษา สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษาโดยกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 16 – 19 ธันวาคม...