การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาวิทยากรแกนนำตามเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน ด้านการบริหารการศึกษา ภายใต้โครงการคอนเน็กซ์อีดี ระยะที่ 1 รุ่นที่ 3 และอบรมต่อยอดวิทยากร

ในระหว่างวันที่ 22 – 25 เมษายน 2566 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้มอบหมายให้สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา นำทีมโดย ดร.ธัญนันท์ แก้วเกิด รองผู้อำนวยการสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา พร้อมด้วยกลุ่มวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการบริหาร (วนบ.) ดำเนินการจัดการอบรมการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาวิทยากรแกนนำตามเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน ด้านการบริหารการศึกษา ภายใต้โครงการคอนเน็กซ์อีดี ระยะที่ 1 รุ่นที่ 3 และอบรมต่อยอดวิทยากร ณ โรงแรมเดอะพาลาสโซ ถนนรัชดา กรุงเทพฯ

โดยวัตถุประสงค์การอบรมในครั้งนี้มีเพื่อพัฒนาวิทยากรแกนนำตามเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน ระดับผู้บริหารสถานศึกษา ให้มีองค์ความรู้ตามเป้าหมายโลกสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน และสามารถนำองค์ความรู้ไปต่อยอดในการสร้างสรรค์นวัตกรรมด้านการบริหารในระดับสถานศึกษาศึกษา เพื่อเป็นต้นแบบในการขยายผลไปสู่สถานศึกษาได้

ทั้งนี้ ในการอบรม ได้รับเกียรติจาก ดร.เบญจลักษณ์ น้ำฟ้า ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านวิชาการและพัฒนากระบวนการเรียนรู้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานเปิดการอบรมและมอบโอวาทเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ วิทยากรการอบรม จำนวน 14 ท่าน และมีผู้บริหารสถานศึกษาเข้าร่วมการอบรม จำนวน 91 ท่าน  ซึ่งผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับองค์ความรู้ไปต่อยอดในการสร้างสรรค์นวัตกรรมด้านการบริหารในระดับสถานศึกษา เพื่อเป็นต้นแบบในการขยายผลไปสู่สถานศึกษาได้ต่อไป

Message us