การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนานวัตกรรมและระบบนิเวศการเรียนรู้ บนฐานนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ Learning Community

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนานวัตกรรมและระบบนิเวศการเรียนรู้ บนฐานนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ Learning Community ระหว่างวันที่ ๑๐ – ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงค์เพื่อ

๑) พัฒนาระบบสารสนเทศแบบ Real Time และพื้นที่แลกเปลี่ยนแบ่งปันนวัตกรรม
การจัดการเรียนรู้ในรูปแบบออนไลน์

๒) พัฒนาระบบนิเวศการเรียนรู้และกลไกการต่อยอดขยายผลชุมชนนวัตกรรมการเรียนรู้ Learning Community สู่การสร้างสรรค์นวัตกรรมที่ตอบสนองบริบทและสมรรถนะผู้เรียน

๓) สร้างเครื่องมือในการสื่อสารเนื้อหาวิชาการ (Content) ด้านนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้
ในรูปแบบที่น่าสนใจและทันสมัยทางสื่อสังคมออนไลน์

๔) ออกแบบงานสัมมนาวิชาการด้านการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้
ในศตวรรษที่ ๒๑ เชิงสร้างสรรค์ ทันสมัย และมีคุณค่า

ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ดร.อนันต์  พันนึก ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมฯ และบรรยายพิเศษในหัวข้อ “การขับเคลื่อนนวัตกรรมการเรียนรู้ที่ตอบสนองบริบทเชิงพื้นที่ ภายใต้จุดเน้น สพฐ.” โดยได้กล่าวถึงประเด็นการจัดการเรียนรู้ให้ประสบผลสำเร็จว่า ครูคือบุคคลสำคัญในการขับเคลื่อนการศึกษา สพฐ. เล็งเห็นว่าการสร้างชุมชนนวัตกรรมการเรียนรู้สำหรับครู เป็นการสร้างพื้นที่ให้ครูได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้รวมถึงแสดงศักยภาพ ครูได้นำสิ่งที่ได้จากประสบการณ์มาร่วมแบ่งปันซึ่งกันและกัน ซึ่งเป็นสิ่งที่ดี  และเมื่อกล่าวถึงเรื่องนวัตกรรมการศึกษา ดร.อนันต์ พันนึก ได้ยกแนวคิดของ ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ได้เน้นย้ำถึงการพัฒนาการศึกษาโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน และใช้นวัตกรรมในการขับเคลื่อนเชิงบริบทของพื้นที่ สพฐ. ไม่สามารถที่จะสร้างนวัตกรรมเพื่อตอบสนองทุกความแตกต่างของพื้นที่ได้ ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน นวัตกรรมที่จะนำมาใช้ในการพัฒนาและขับเคลื่อนจึงต้องมาจากวิธีการที่แตกต่างกันและเหมาะสมตามบริบทพื้นที่นั้น ดังนั้น สพฐ. จึงดำเนินโครงการนี้ เพื่อเป็นเวทีให้คนเก่งที่มาจากบริบทที่ต่างกัน ได้มา Learn Care Share Shine เพื่อดึงครูที่มีศักยภาพมาขายความคิด และให้เพื่อนครูได้เสริมเติมต่อสิ่งดีๆ จากรุ่นสู่รุ่นต่อไป

FACEBOOK : OBEC Active Learning
FACEBOOK : Learning OBEC

Message us