การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบบริหารจัดการโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ด้วยระบบดิจิทัล

ดร.ภูธร จันทะหงษ์ ปุณยจรัสธำรง ผู้อำนวยการสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มอบหมายให้ นายวิทยา ศรีพันชาติ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ ดำเนินการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบบริหารจัดการโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ด้วยระบบดิจิทัล ระหว่างวันที่ 9 – 12 พฤศจิกายน 2565 ณ โรงแรมเอสตะวัน จังหวัดมหาสารคาม ในการประชุมครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ศึกษานิเทศก์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ครู และคณะทำงานส่วนกลาง สพฐ. การจัดประชุมในครั้งมีวัตถุประสงค์ เพื่อออกแบบโครงสร้างพัฒนาระบบและจัดทำฐานข้อมูลโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. เพื่อการรวบรวม จัดเก็บ และประมวลผลข้อมูล ที่มีประสิทธิภาพ สะดวก รวดเร็ว ในการดำเนินงานต่อไป

 

 

 

Message us