โครงการเสริมสร้างศักยภาพครูผู้สอนด้วยกระบวนการคิดวิเคราะห์ เพื่อสร้างสมรรถนะผู้เรียนอย่างมีคุณธรรม (TGAT) และส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมครูผู้สอนรุ่นที่ 3 / 65

สพฐ. โดย สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา ร่วมกับธนาคารออมสิน สำนักงานใหญ่ จัดอบรมครู
โครงการเสริมสร้างศักยภาพครูผู้สอนด้วยกระบวนการคิดวิเคราะห์ เพื่อสร้างสมรรถนะผู้เรียนอย่างมีคุณธรรม (TGAT)
และส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมครูผู้สอนรุ่นที่ 3 / 65 ระหว่างวันที่ 18 – 19 ตุลาคม 2565 ณ โรงแรมอิมพิเรียล จังหวัดพิษณุโลก
โดยมีผู้อำนวยการภาคธนาคารออมสินภาค 7 คุณนุจรินทร์ ประสงค์วรรณะ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน
พร้อมคณะผู้บริหารในสังกัดธนาคารออมสิน เขต พิษณุโลก 1 ร่วมเป็นเกียรติในพิธี
Message us