การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียน ภายใต้โครงการพัฒนาเครือข่ายองค์กรแห่งการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ สู่การต่อยอดระดับสากล (STEAMs Co – Creation Project) ระดับภูมิภาค

การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียน ภายใต้โครงการพัฒนาเครือข่ายองค์กรแห่งการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ สู่การต่อยอดระดับสากล (STEAMs Co – Creation Project) ระดับภูมิภาค

วันที่ 17 ตุลาคม 2565 เวลา 08.00 – 16.30 น. สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา (สนก.) สพฐ. ร่วมกับ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดการประชุมคณะกรรมการตัดสินผลการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียน ภายใต้โครงการพัฒนาเครือข่ายองค์กรแห่งการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์สู่การต่อยอดระดับสากล (STEAMs Co – Creation Project) ระดับภูมิภาค ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

การประชุมครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.อภิสิฏฐ์ ศงสะเสน คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็นประธานในพิธี โดยมี ดร.ฐาปณัฐ อุดมศรี รองผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยและพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้ สำนักพัฒนานวัคกรรมการจัดการศึกษานำทีมคณะครูจากโรงเรียนชั้นนำในสังกัด สพฐ. เป็นคณะกรรมการตัดสินโครงงานร่วมกับคณาจารย์จากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียน ภายใต้โครงการพัฒนาเครือข่ายองค์กรแห่งการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์สู่การต่อยอดระดับสากล (STEAMs Co – Creation Project) ในครั้งนี้ ได้รับการตอบรับจากโรงเรียนทั่วประเทศอย่างดียิ่ง โดยมีนักเรียนส่งโครงงานเข้าร่วมการแข่งขัน จำนวนถึง 289 โครงงาน ซึ่งคณะกรรมการได้แบ่งการตัดสินออกเป็น 4 สาขา ดังนี้
1. การเกษตรและอาหาร
2. สุขภาพและการแพทย์
3. พลังงานและวัสดุ
4. วิทยาศาสตร์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โดยทีมที่มีคะแนนสูงสุด สาขาละ 2 ทีม จากแต่ละภูมิภาค จะได้เป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันรอบตัดสินระดับประเทศ ในเดือนพฤศจิกายน ต่อไป

Message us