06_วคส.

Live สด โครงการ Good​ Food​ for​ All กินดี อยู่ดี ในโรงเรียนวิถีพุทธ : อาหารที่ลดการเบียดเบียนและส่งเสริมสุขภาพจากพืช (cruelty-free, plant-based diet)

ถ่ายทอดสด! กิจกรรมครั้งที่ 2 พบกับงาน “อาหารที่ลดการเบียดเบียนและส่งเสริมสุขภาพจากพืช (cruelty-free, plant-based diet)” . โครงการ Good​ Food​ for​ All กินดี อยู่ดี ในโรงเรียนวิถีพุทธ . #โรงเรียนวิถีพุทธ #สพฐ...

โครงการเสริมสร้างศักยภาพเยาวชนและครูผู้สอน กิจกรรมที่ 2 เสริมสร้างศักยภาพและคุณธรรมจริยธรรมครูผู้สอน ภายใต้หลักสูตร การสอนเพื่อพัฒนากระบวนการอ่าน คิดวิเคราะห์เชื่อมโยง ของนักเรียน

ในวันที่ 6 เมษายน 2564 กลุ่มวิจัยและส่งเสริมคุณธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา ร่วมกับธนาคารออมสิน สำนักงานใหญ่ ดำเนินการโครงการเสริมสร้างศักยภาพเยาวชนและสิ่งแวดล้อม กิจกรรมที่ 2 เสริมสร้างศักยภาพและคุณธรรมจริยธรรมครูผู้สอน ภายใต้หลักสูตร การสอนเพื่อพัฒนากระบวนการอ่าน คิดวิเคราะห์เขื่อมโยง ของนักเรียน รหัสหลักสูตร 63001 รุ่นที่ 1...

โครงการ สอนกระบวนการคิดอย่างไรให้โดนใจวัยรุ่น ภายใต้หลักสูตร การอ่านคิดวิเคราะห์เชื่อมโยงของนักเรียน รหัสหลักสูตร 63001 รุ่นที่ 1

  เมื่อวันที่ 13 -15 พฤศจิกายน 2563 กลุ่มวิจัยและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา (วคส.) สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการจัดการศึกษา นำโดย ดร.บรรเจอดพร สู่แสนสุข รองผู้อำนวยการ สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา และคณะฯ พร้อมทั้งคณะทำงานจากธนาคารออมสิน สำนักงานใหญ่ ร่วมจัดโครงการ สอนกระบวนการคิดอย่างไรให้โดนใจวัยรุ่น ภายใต้หลักสูตร...

GSB เติมฝันปั้นดาวมคุณธรรม นำสู่รั้วมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2563

  กลุ่มวิจัยและส่งเสริมคุณธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา (วคส.) สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา (สนก.) ได้จัดโครงการ GSB เติมฝันปั้นดาวมคุณธรรม นำสู่รั้วมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2563 (ปีที่ 4) เพื่อสอนเสริมวิชาแกทเชื่อมโยงภาษาไทย และภาษาอังกฤษให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สำหรับใช้ในการสอบแข่งขันเพื่อศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ซึ่งค่ายที่ 2 จัดขึ้น...

เติมฝันปั้นดาวคุณธรรม นำสู่รั้วมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2563 (ปีที่ 4)

กลุ่มวิจัยและส่งเสริมคุณธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา (วคส.) สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา (สนก.) ได้จัดโครงการ GSB เติมฝันปั้นดาวคุณธรรม นำสู่รั้วมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2563 (ปีที่ 4) เพื่อสอนเสริมวิชาแกทเชื่อมโยงภาษาไทย และภาษาอังกฤษให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สำหรับใช้ในการสอบแข่งขันเพื่อศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ซึ่งค่ายที่ 1 จัดขึ้น ระหว่างวันที่...

ประชุมรับฟังความเห็นภาคีเครือข่ายสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ “คุณธรรมกับการแก้ไขปัญหาวิกฤติในสังคมไทยปัจจุบัน”

ดร.บรรเจอดพร สู่แสนสุข รองผู้อำนวยการสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา ได้เข้าร่วมประชุมรับฟังความเห็นภาคีเครือข่ายสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ “คุณธรรมกับการแก้ไขปัญหาวิกฤติในสังคมไทยปัจจุบัน” ในวันพุธที่ 9 กันยายน 2563 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องแซฟไฟร์ 204-205 อาคารอิมแพคฟอรั่ม เมืองทองธานี แจ้งวัฒนะ...

การประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 11

สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับ สำนักงานพระสอนศีลธรรม และส่วนวางแผนและพัฒนาการอบรม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จัดประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำรุ่นที่ 11 ระหว่างวันที่ 4 – 6 กันยายน 2563 ณ หอประชุม มวก.48 พรรษา มหาวชิราลงกรณ์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย...

ประชุมกับคณะอนุกรรมาธิการด้านคุณธรรมและจริยธรรม”การจัดโครงการอัตลักษณ์คนไทย Kindniss Thainess”

สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา นำโดย ดร.บรรเจอดพร สู่แสนสุข รองผู้อำนวยการสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา ,นางสาวเสาวนีย์ ทิพย์ฤกษ์,นางสาวจารุวรรณ กาบซ้อน และนางสาวทิฆัมพร มาลาล้ำ นักวิชาการศึกษา ได้เข้าร่วมประชุมกับคณะอนุกรรมาธิการด้านคุณธรรมและจริยธรรม ในวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๓๐ น. ณ...

ประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นการดำเนินโครงการพัฒนาหลักสูตร ‘กิน อยู่ ดู ฟัง เป็น’ ผ่านกระบวนการเรียนรู้แบบ Active Learning

วันที่ 26 สิงหาคม 2563 ดร.บรรเจอดพร  สู่แสนสุข รองผู้อำนวยการสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เข้าร่วมประชุมกับผู้แทนจากบริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด นำโดยคุณอิสตรี ประจญศานต์  ผู้จัดการฝ่ายโภชนาการและสุขภาพ คุณสันทนา ชาตินักรบ ผู้จัดการฝ่ายองค์กรสัมพันธ์ และคุณธิดารัตน์ วิเศษจินดาวัฒน์ ...

ประชุมคณะอนุกรรมาธิการด้านการศาสนา ในคณะกรรมาธิการศาสนา คุณธรรม จริยธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม วุฒิสภา ครั้งที่ 21/2563

  กลุ่มวิจัยและส่งเสริมคุณธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมาธิการด้านการศาสนา ในคณะกรรมาธิการศาสนา คุณธรรม จริยธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม วุฒิสภา ครั้งที่ 21/2563 เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2563 ณ อาคารสุขประพฤติ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประชาชื่น โดย...