การประชุมเชิงปฏิบัติการพิจารณายกระดับคุณภาพโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 4 ดาว ประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2564 “โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.”

สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา (สนก.) โดยกลุ่มวิจัยและพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้ (วพร.) จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการพิจารณายกระดับคุณภาพโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 4 ดาว ประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2564  “โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.ระหว่างวันที่ 8 – 10 กรกฎาคม 2565 ณ โรงแรมแกรนด์ทาวเวอร์อินน์ กรุงเทพมหานคร โดยรองผู้อำนวยการสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา ดร.จักรพงษ์ วงค์อ้าย มอบนโยบายการดำเนินงานโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. และดร.ฐาปณัฐ อุดมศรี รองผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยและพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้ เป็นผู้ชี้แจงวัตถุประสงค์และแนวทางการดำเนินงาน เพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 4 ดาว เป็นไปอย่างต่อเนื่อง โดยคณะกรรมการทีมขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรมด่วนพิเศษ (EMS: Express Moral Service) ประมินผลการรายงานผลโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 4 ดาว ผ่านระบบออนไลน์ เพื่อนำไปสู่การประกาศผลเพื่อยกย่อง เชิดชูเกียรติต่อไป

 

Message us