การประชุมปฏิบัติการจัดทำ Best Practice ของโรงเรียนในโครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา (Partnership School Project)

วันที่ 9 กรกฎาคม 2565 สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา โดยกลุ่มวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(วนบ.) นำทีมโดย ดร.ธัญญานันท์ แก้วเกิด ดำเนินการจัดการประชุมปฏิบัติการจัดทำ Best Practice ของโรงเรียนในโครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา (Partnership School Project) ระหว่างวันที่ 9 – 11 กรกฎาคม 2565 ณ โรงแรม บางกอกชฎา กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อรวบรวมแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ของผู้ที่ให้การสนับสนุนโรงเรียนร่วมพัฒนา รุ่นที่ 1 จำนวน 50 โรงเรียน โดยผู้สนับสนุน 12 หน่วยงาน เพื่อนำมาเป็นต้นแบบให้กับโรงเรียนอื่นได้นำไปเป็นแนวทางในการประยุกต์ใช้ต่อไป โดยการประชุมครังนี้ได้รับเกียรติจาก รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา เป็นประธานเปิดการประชุม และมีผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย ผู้สนับสนุนโรงเรียนร่วมพัฒนาจากภาคเอกชน ผู้บริหารจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ นักวิชาการศึกษา และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง จำนวน 50 คน

Message us