การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์แนวคิดใหม่ระดับประเทศ ผ่านระบบออนไลน์

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้แจ้งผลการคัดเลือกข้อเสนอโครงการผลงานสิ่งประดิษฐ์แนวคิดใหม่และแจ้งนักเรียนเจ้าของผลงานสิ่งประดิษฐ์ที่ได้รับการคัดเลือกได้พัฒนาและจัดทำผลงานสิ่งประดิษฐ์ให้เสร็จสมบูรณ์ พร้อมที่จะนำไปจัดแสดง และนำเสนอต่อคณะกรรมการผ่านระบบออนไลน์ (Video Conference) เพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการประกวดในเวทีระดับนานาชาติ 2022 IEYI World Contest ทางระบบออนไลน์ (Virtual Contest) ผ่านคลิปวิดีโอ ในช่วงเดือนกันยายน 2565 ณ ประเทศไต้หวัน นั้น

ในการนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กำหนดการจัดประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์แนวคิดใหม่ระดับประเทศ ผ่านระบบออนไลน์ (Video Conference) ระหว่างวันที่ 20-22 กรกฎาคม 2565 เพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนระดับประเทศเข้าร่วมการประกวดในเวทีระดับนานาชาติ 2022 IEYI World Contest ณ ประเทศไต้หวัน ขอให้โรงเรียนในสังกัดที่มีนักเรียนเจ้าของผลงานสิ่งประดิษฐ์แนวคิดใหม่ ดำเนินการ ดังนี้

1. นักเรียนเจ้าของผลงานข้อเสนอโครงการที่ผ่านการคัดเลือก จำนวน 59 ผลงาน แจ้งยืนยันสิทธิ์การเข้าร่วมการประกวดและนำเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์แนวคิดใหม่ ผ่านระบบออนไลน์ที่ http://inno.obec.go.th/inventor/younginventor 2022 ภายในวันที่ 11 กรกฎาคม 2565 ไม่เกินเวลา 16.30 น.

2. ทีมผู้เข้าร่วมประกวดและนำเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์แนวคิดใหม่ต่อคณะกรรมการ ในวันประกวดผ่านระบบออนไลน์ กำหนดการจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

3. ในวันที่ 19 กรกฎาคม 2565 ทดสอบระบบการใช้งานระบบ (Video Conference)ระหว่างเวลา 13.00 – 16.00 น. ทั้งนี้ จะแจ้ง URL ในการเข้าใช้งานผ่านทาง E-mail หรือกลุ่ม Line รายละเอียดสิ่งที่ส่งมาด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จะประกาศผลการนำเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์แนวคิดใหม่ระดับประเทศ ภายในวันที่ 30 กรกฎาคม 2565 และผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นสิ้นสุด

Message us